همه ساله بخت تو پیروز باد

همه روزگار تو نوروز باد

 

 

 

گفته اند که در نوروز جهان آفریده شده است. از این که تحول طبیعت هم از نبات و حیوان وانسان در این ایام چشم گیر است، می توان به صحت آن اندیشید.

 

آمدت نوروز و آمد جشن نوروزی فراز.............. کامگارا کار گیتی تازه از سر گیر باز

 

اگر چنین باشد، نوروز روز شروع خلقت می شود، روزی که نه بدی بود و نه دروغ بود و نه ظلم. نوروز روز پاکی بود و تهی از پلیدی ها. انسان در نوروز است که می تواند تعریف شود. درآن روز دیو و دد بی معنا می شوند و آروزی دیدن انسان جامه عمل به خود می پوشاند. وجدان ها صاف وشفاف بودند. دیدگان به دور از آلودگی زیبا می دیدند.

درگیر ودار زندگی انسان خالق بدی ها شد، وجدان ها دگرگون شدند و بدی را با خوبی جای گزین کردند و دیدگان آلوده گشتند و زیبائی و شهوت را در هم آمیختند. چرخش طبیعت هرسال درآن روز نو ما را به فطرت خویش می خواند که ای انسان تو از آن پاکی و زلالی و شفافیت زاده شدی، به خود باز گرد.

ای دگرگون کننده وجدان ها و بینش ها، ای ناظم چرخش هستی، ای تحویل دهنده زمان و یادآورنده نوروز، دراین نوروز مارا در پیرایش خود از بدی ها یاری کن. تمامی روزگاران تیره ما را نوروز روشن بگردان.

 

با آرزوی تحول برای تمامی انسان ها در این روز فرخنده، نوروز را به همه انسانها،  وبخصوص هموطنان و  آنهائی که این روز را جشن می گیرند  تبریک و تهنیت می گوئیم.

 

 

مجامع اسلامی ایرانیان                                                                                      

فروردین ۱۳۹۱