نقض حقوق  مطبوعات

 

 

 

در ایران بوسيله رژيم جمهورى اسلامى

 

 

 

 

 

 

‏از فروردین ماه 1381  تا  امرداد  1382

 

 


حقوق بشرومطبوعات  ایران در

 17 ماه گذشته

 

جدول ذیل که بر اساس اسناد و اطلاعات علنی رژیم جمهوری اسلامی تهیه و بر اساس تاریخ وقوعشان تنظیم گردیده اند ناظر براين واقعيت است که در صحنه مطبوعات ایران هر چه به جلو میرویم عمر نشریات کوتاه  اجازه فعاليتهای  مطبوعاتی  محدود  و در یک کلام  فضای اختناق گسترده تر شده است بطوریکه ايران به عنوان بزرگترين زندان خبرنگاران در خاورميانه شناخته شده است .

شواهد زير چکيده و کوتاه شده ای است نه از تمامی تجاوزات به حریم و حقوق مطبوعات که تنها  بخشی از  نحوه برخورد مستبدین حاکم بر ایران با روند مطبوعات در کشور میباشد.  ارقام  واقعی  بمراتب و بسیار بیشتر از ارقامی است که  دستگاههای رسمی رژیم ملایان منتشرکرده اند.

 

نصرلله نجات بخش امرداد 1382

 

 

منبع و ملاحظه

 

   سرنوشت اطلاع رسان 

ونشریه اش

 

نام مسئول سردبیر

یا  خبرنگار

 

 

نام نشریه

 

 

تاریخ

 

 

 

شماره

 

به چهار ماه زندان و شش ماه محروميت از فعاليتهای مطبوعاتی محکوم گرديد

حجت حيدری

پيام قم

فروردین1381

1

 

به دادگاه مطبوعات احضار

سعيد افسر

ايران

 

2

بد ستور قاضى  صارمى   رئيس شعبه 1408 دادگاه عمومى  تهران  تعطيل شد.  روزنامه بهار پس از 28 ماه توقيف سه هفته بود كه مجددا  شروع به كار كرده بود .

 

به شش ماه محروميت از مسئوليتهای مطبوعاتی و 500 هزار ريال جزای نقدی محکوم شد

و مجددأ  به دستور دادگاه مطبوعات توقيف شد.

 

سعيد پور عزيزی

بهار

 

3

تظاهرات چماقداران حزب اللهی در مقابل دفتر روزنامه آفتاب يزد

مورد بازجويی قرار گرفت

عيسی سحرخيز

آفتاب

 

4

 

به دستور دادگاه مطبوعات توقيف شد

محسن اشرفی

بنيان

 

5

 

به شش ماه و دو روز حبس تعزيری و چهار سال محروميت از انتشار روزنامه محکوم شد

 

محسن مير دامادی

نوروز

 

6

 

به دادگاه مطبوعات احضار

مصطفی کواکبيان

مردم سالاری

 

7

 

به دادگاه مطبوعات احضار شد

 

موسی اميدی

نجوا چاپ ايلام

 

8

توسط يک گروه مسلح مورد حمله قرار گرفت و تمامی اسناد و مدارک اين نشريه به غارت رفت

به حکم دادگاه مطبوعات توقيف گرديد

نشریه

 ماهنامه کردی آئينه

 

    

 

9

 

 

دادگاه مطبوعات به شش ماه زندان تعزيری و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم گرديد

عباس دالوند

هفته نامه بامداد لرستان

ارديبهشت

1381

10

 

در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفتند

بنفشه سام گيس و محسن شهرناز داره

روزنامه  ايران

 

11

 

در دادگاه مطبوعات مورد محاکمه قرار گرفت

کريم زرگر

مجله گزارش فيلم

 

12

 

به حکم کميته انضباطی وزارت علوم توقيف گرديد

هادی نعمتی

جلو

 

13

 

به پنج ماه و بيست روز حبس تعزيری و سه ميليون و پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم گرديد

 

داود الله وردی نيک

روزدرآچاپ سيستان و بلوچستان

 

14

 

به دادگاه مطبوعات احضار شد

 

قلی شيخی

توسعه

 

15

 

در دادگاه مطبوعات محاکمه شد

 

افتخار بهمنی

آئينه زندگی

 

16

 

در دادگاه مطبوعات محاکمه شد

 

طاهره قاسمی

اطلاعات علمی

 

17

 

در دادگاه مطبوعات محاکمه گرديد

 

مهدی مرجوی

هنر هفتم

خرداد

1381

18

 

مورد بازجويی قرار گرفتند

 

حسين حسين پور

شيوا

 

19

 

مورد بازجويی قرار گرفتند

 

امير حاج ابوالحسن

شيوا

 

20

 

مورد بازجويی قرار گرفتند

 

غلامرضا رضايی

شيوا

 

21

 

مورد بازجويی قرار گرفتند

 

امير حسين خوشرويی

شيوا

 

22

 

به يکسال و نيم محروميت از ادامه تحصيل محکوم گردید

 

علی پور طباطبايی

طفيلی خيزران

 

23

 

در دادگاه مطبوعات ياسوج مورد بازجويی قرار گرفت

محمد محمدی تبار

نشريه دانشجويی " راه نو

 

24

 

به دستور کميته انضباطی وزارت علوم توقيف گرديد

طيبه لطفی

عصر سکوت

 

25

 

در دادگاه مطبوعات مورد محاکمه قرار گرفت

محمد زاهدی اصل

پيام امروز

 

36

 

به دادگاه انقلاب احضار گرديد

 

قاسم آذينی فر

اميد ايران

 

27

 

در دادگاه مطبوعات مورد محاکمه قرار گرفت

محمد هادی کريمی

سينما جهان

 

28

 

به دادگاه مطبوعات احضار شد

رضا منصرف

آوای ماکو

 

29

 

در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت

 

امين فرج پور

روزنامه نگار

 

30

 

در دادگاه مطبوعات به پنج ماه حبس تعزيری و دو و نيم ميليون ريال جزای نقدی محکوم گرديد

 

داريوش ايمانی آشتيانی

روزنامه نگار

 

31

 

در دادگاه مطبوعات به سه ماه و هفت روز حبس تعزيری و دو و ميليون ريال جزای نقدی محکوم شد

 

علی بازگير

روزنامه نگار

 

32

 

توسط هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقيف شد

 

مهد ايران

 

33

 

به دستور وزارت علوم برای مدت شش ماه توقيف گرديد

 

فرزاد تامرادی

دلگشا

تیر

1381

34

 

در اداره اماکن نيروهای انتظامی مورد بازجويی قرار گرفت

 

عليرضا فرهمند

توقيف شده توس و نشاط

 

35

 

به مجتمع قضائی خمينی احضار شدند .

در اداره اماکن نيروهای انتظامی مورد بازجويی قرار گرفت

 

ايرج جمشيدی

آسيا

 

36

 

در اداره اماکن نيروهای انتظامی مورد بازجويی قرار گرفت

 

اسماعيل جمشيدی

گردون

 

37

 

در اداره اماکن نيروهای انتظامی مورد بازجويی قرار گرفت

 

هوشنگ اسدی

مجله گزارش فيلم

 

38

 

به دادگاه مطبوعات احضار شد

 

محد صفی زاده مدير

ابرار

 

39

 

به دستور اداره کل ارشاد اسلامی استان اردبيل توقيف شد

 

اکبر ميرزا حسينی

فضل( چاپ اردبيل)

 

40

 

به دادگاه مطبوعات احضار شد.

به دستور دادگاه مطبوعات توقيف گرديد.

 

حسين مختاريان

آزاد

 

41

 

به دادگاه مطبوعات احضار شد

مهدی ملکی شجاع

آوای کرمانشاه

 

42

 

در دادگاه مطبوعات محاکمه شد

محبوبه بچاری صالح

صبا چاپ  هرمزگان

 

43

 

به دادگاه مطبوعات احضار گرديد

نوشين محمدی

جامعه روز کرمانشاه

 

44

 

به دادگاه مطبوعات احضار گرديد

محمد حسين ناظری

فردوس

 

45

 

به دستور وزارت علوم برای مدت پنج ماه توقيف گرديد

 

 

محمد لطيف نيا

حرف سوم دانشجويی

 

46

 

به حکم دادگاه مطبوعات رشت به مدت يکماه توقيف گرديد

 

رضا احمدی سراوانی

خزر

مرداد

1381

47

 

در دادگاه مطبوعات مشهد مورد محاکمه قرار گرفت

 

محمد رضا فرزين

شهرآرا

 

48

 

توسط اداره اماکن نيروهای انتظامی مورد بازجوِيی قرار گرفت

پروين اردلان

عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران

 

49

 

توسط اداره اماکن نيروهای انتظامی مورد بازجوِيی قرار گرفت

شاهرخ تويسرکانی

دنيای سخن

 

50

اين افراد پس از به سرقت بردن وسائل شخصي نامبرده از داخل اتومبيل يک پيغام با مضمون " اين نشانه اوليه است " از خود برجاي گذاشتند

توسط اداره اماکن نيروهای انتظامی مورد بازجوِيی قرار گرفت

در تهران توسط افراد به اصطلاح ناشناس مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت .

پيام فضلی نزاد

فيلم و هنر

 

51

 

توسط اداره اماکن نيروهای انتظامی مورد بازجوِيی قرار گرفت

نوشابه اميری

گزارش فيلم

 

52

 

پس از انتشار هفت شماره به حکم دادگاه مطبوعات توقيف گرديد

محمد دادفر

آئينه جنوب

 

53

 

به حکم دادگاه مطبوعات تعطيل شد

محمد نعيمی پور

روز نو

 

54

 

در دادگاه مطبوعات به 19 ماه حبس تعزيری محکوم شد

 

مسعود بهنود

روزنامه نگار

 

55

 

به علت فشارهای قوه قضائيه تعطيل شد

مه جبين ابو ترابی

عارف

 

56

 

به دادگاه مطبوعات احضار گرديد

 

 احمد روستا کهن

رايزن

 

57

 

 امتياز روزنامه لغو گرديد و نامبرده به پرداخت جزای نقدی محکوم شد

 

ابوالقاسم گلباف

  گزارش روز    توقيف شده

 

58

 

در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت

 

عزت الله سحابی

ايران فردا

 

59

 

در دادگاه مطبوعات مورد محاکمه قرار گرفت

غلام حيدر ابراهيم بای سارامی

همبستگی

 

60

 

توسط دادگاه انقلاب محاکمه شد. 

 

مرتضی کاظميان

خرداد  و  فتح

 

61

 

به حکم دادگاه مطبوعات به هفت ميليون ريال جزای نقدی و پنج ماه محروميت از انتشار محکوم گرديد و

بدستور دادگاه مطبوعات قزوين  نشریه توقيف گرديد

نقی افشاری

حديث قزوين

شهريور

1381

62

 

توسط دادگاه مطبوعات به 28 ماه زندان محکوم گرديد

 

علی محمد مهدوی خرمی

گزارش روز

 

63

 

به دستور دادگاه مطبوعات توزيع روزنامه  همشهری  در خارج از تهران ممنوع اعلام گرديد

 

همشهری

 

64

 

به حکم دادگاه مطبوعات توقيف گرديد

شهرام محمد نيا جنيد

وقت

 

65

 

به حکم دادگاه مطبوعات توقيف گرديد

فروزان آصف نخعی

گلستان ايران

 

66

 

دادگاه مطبوعات اروميه محاکمه شد

مهران تبريزی

نويد آذربايجان

 

67

 

 در دادگاه مطبوعات اروميه محاکمه شدند.

از سوی هيئت نظارت بر مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخطار دريافت نمود

محمدرضا خادم شمس

صدای اروميه

مهر

1381

68

 

 در دادگاه مطبوعات اروميه محاکمه شدند

 

هادی وقفی

صدای اروميه

 

69

 

به دادگاه مطبوعات اردبيل احضار شد

سليم زحمت دوست خياوی

و راوی چاپ مشکين شهر 

 

70

 

بعنوان متهم به دادگاه مطبوعات احضار و مورد بازجويی قرار گرفت  

فاطمه کمالی احمد سرايی

جامعه نو

 

71

 

در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت

حيدر پوريان

اقتصاد ايران

 

72

 

در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت

 

حميد درخشان

ورزش و مردم

 

73

 

به دادگاه مطبوعات احضار شد

 

مدير مسئول

نظام دامپزشک

 

74

 اتهامات آنان تبليغ عليه نظام و جمع‏آورى و افشاى اطلاعات موضوع ماده پانصد و پنج قانون مجازات اسلامى است.

توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب مورد بازجويی قرار گرفت

 

عيسی خندان

خرداد و فتح

 

75

 

به دادگاه مطبوعات احضار شد

محسن حافظی فر

آوای اردبيل

آبان

1381

76

 

 توسط دادگاه مطبوعات به 500 هزار ريال جزای نقدی محکوم شد

مهران تبريزی

نويد آذربايجان

 

77

 

در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفتند

 

اکبر جعفری

چشم( چاپ اردبيل)

 

78

 

بدستور دادگاه مطبوعات به مدت يک هفته توقيف گرديد

 

عبدالعظيم موسوی

ولايت قزوين

 

79

 

در دادگاه مطبوعات محاکمه شد

فريدون عموزاده خليلی

آفتاب امروز

 

80

 

به حکم دادگاه مطبوعات توقيف گرديد و  به سه ميليون ريال جزای نقدی و سه ماه محروميت از انتشار محکوم شد

علی شهروزی

نامه قزوين

 

81

 

ازپخش آن جلوگیری شد

 

ويژه نامه های روزنامه های ايران و حيات نو

 

82

 

به دادگاه مطبوعات یزد احضار شدند

 

مديران مسئول

 ايران و  اعتماد  و آفتاب يزد

 

83

 

در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت

 

ابوالفضل فاتح

ايسنا

 

84

 

در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت

امين بزرگيان

گلستان ایران و هومان

آذر

1381

85

 

توسط دادگستری قم صد روز حبس تعلیقی و يک ميليون پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم شد

 

عليرضا فولادی

قم امروز

 

86

 

دستگير شد

علی سليمانی

روزنامه نگار

 

87

 

توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب دستگير شد

 

 

مهدی خاکی فيروز

 

88

 

توسط مأموران لباس شخصی و نيروهای انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت

فرشته قاضی

اعتماد

 

89

 

به دادگاه مطبوعات احضار شد و دراین  دادگاه مورد بازجويی قرار گرفت.

سيد احمد نبوی

ندای اصلاحات

 

90

 

توقيف گرديد

 

خيزش

 

91

 

به دستور دادگاه مطبوعات قزوين توقيف شد

 

مينو

 

92

 

به دادگاه مطبوعات احضار شد

مرتضی لطفی

کار و کارگر

 

93

 

به دادگاه مطبوعات احضار شد

حسين انتظامی

جام جم

 

94

 

در دادگاه مطبوعات تفهيم اتهام شد.

در دادگاه مطبوعات مورد بازجويی قرار گرفت

عبدالرسول وصال

ايران

 

95

 

"  از سوى  شعبه 6 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقى  به اتهام طرح مسائل قومى  و نژادى  و ايجاد اختلاف  بين

اقشار جامعه وتوهين به مقدسات اسلامى  به 7 ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزيرى  محكوم گرديد و امتياز اين نشريه براى  هميشه لغو شد.

علی حامد ايمان

شمس تبريز

دی

1381

96

 

توسط دادگاه مطبوعات به پنج سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی و ده ميليون ريال جزای نقدی محکوم شد

فرهت فرد نيا

آفتاب امروز

 

97

 

به دادگستری رشت احضار شد

محمد کاظم شکوهی

گيلان امروز

 

98

 

توسط دادگاه ويژه روحانيت مورد بازجويی قرار گرفت

اکرم ديداری

همشهری

 

99

 

توسط دادگاه ويژه روحانيت مورد بازجويی های طويل المدت قرار گرفتند

حميد قزوينی ، رحمان احمدی ، حسين مسلم ، محسن مصحفی ، سياح رضايی و حامد شمس

حيات نو

 

100

 

در دادگاه مطبوعات محاکمه گرديد

مهدی عباسی

ايرنا

 

101

 

دستگير و به مدت 53 روز در سلول انفرادی نگهداری شد

عليرضا اشراقی

حيات نو

 

102

 

توقيف گرديد

 

محراب

 

103

 

توقيف گرديد و مدير مسئول آن به دو ترم محروميت از ادمه تحصيل محکوم شد

مصطفی نخعی

عصر آگاهی

 

104

 

توسط قاضى  صارمى  رئيس شعبه 1408 دادگاه عمومى  تهران به دادگاه احضار گرديد

علی نظری

ارزش

 

105

 

  به جرم چاپ يك كاريكاتور  متعلق به 65 سال پيش  بدستور دادگاه ويژه روحانيت توقيف گرديد. دادگاه مدعى  است كه كاريكاتور منتشره شبيه خمينى  است.

هادی خامنه ای

حيات نو

 

106

در چند ماه اخير نشريات : عارف ، مينو ، حديث ، نامه ، ولايت و...  تنها  در قزوين توقيف شدند  . شاكيان  : سازمان بازرسى  كل كشور ، حفاظت اطلاعات نيروى  انتظامى  ، نيروى  مقاومت بسيج تهران.

به حكم دادگاه مطبوعات توقيف شد . اين نشريه از ارديبهشت 1381 آغاز به كار كرده بود اين نشريه قرار بود از 5 بهمن ماه با انتقال مديريت از محسن ميردامادى  به محمد رضا خاتمى  ، آغازبه كار كند

محمد عليخانی

تابان

 

107

 

پيش از انتشار بدستور دادگاه مطبوعات توقيف گرديد

محمدرضا خاتمی

نوروز

 

108

 

در 22  دى، توقيف شد

 

 

بهار

 

109

 

على‏رضا اشراقى و رحمن احمدى و حميد قزوينى توسط واواك توقيف شدند. حميد قزوينى بعد از يك روز آزاد شد. هر يك سه بار و حامد شمس دو نوبت بازجوئى شده‏اند و هر بازجوئى، دست كم 7 ساعت بطول انجاميده‏است. محسن مصحفى و سياح رضائى

على‏رضا اشراقى و رحمن احمدى و حميد قزوينى

حيات نو

 

110

 

بدستور قاضی پاک بين بازداشت شد

مسعود باستانی

ندای اصلاحات

بهمن

1381

111

 

بدستور قاضی پاک بين بازداشت شد

محرم براتی

ندای اصلاحات

 

112

 

از سوی شعبه 7 دادگاه عمومی اراک به دو سال محروميت  از فعاليت مطبوعاتی و هفت ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شد

مجيد مجدی

آوای خمين

 

113

 

به مدت پنج روز توقيف گرديد

عطريانفر

همشهری

 

114

 

به دادگاه مطبوعات احضار شدند

ابراهيم اصغرزاده و غلام حيدر ابراهيم بای سارامی

همبستگی

 

115

 

دو ترم از تحصيل محروم گرديد

مجيد مقدری اميری

پژواک

 

116

 

يک ترم از تحصيل محروم شد

يحيی صفی آريان

فرياد آزادی

 

117

 

به شعبه 7 دادگستری ملاير احضار شد

محمدرضا نبيئی مأطر

عندليب

 

118

 

به 8 سال زندان محکوم شد

عباس عبدی

مشارکت و نوروز

 

119

 

به دادگاه مطبوعات احضار شد

قدرت علی حشمتيان

سردار

اسفند

1381

120

 

به دادگاه مطبوعات احضار شد

ميترا سهيل رضا

راه زندگی

 

121

 

 توسط شعبه 1408 دادگاه عمومی تهران محاکمه شد .

ژاله اسکويی

پنجشنبه ها

 

122

 

از توزيع شماره شش نشريه در خوزستان جلوگيری شد

سعيد انصاری

نخل

 

123

کليه اموال و وسايل هفته نامه چاپ کرمانشاه شبانه مورد سرقت قرار گرفت

سرقت شد

 

ندای جامعه

 

124

 

دستگیر گرديد

بيژن صف هری

صدای عدالت  ،  آزاد  ،  ندای ساوه  ،  ندای قومس  ،  سپيده زندگی  ،  و  مدبر

 

125

 

پس از تحمل 3 سال زندان با قيد وثيقه آزاد گرديد مجددأ به دادگاه انقلاب احضار شد

عمادالدين باقی

روزنامه نگار

 

126

 

" به اتهام نشر اکاذيب در شعبه 1408 دادگاه عمومی تهران محاکمه شد .

 

بابک هادزاد

البرز

 

127

مؤ لف کتاب راهنمای فيلم.

توسط اداره اماکن نيروهای انتظامی دستگير شد

محمد عبدی

هنر هفتم

 

128

 

توسط اداره اماکن نيروهای انتظامی دستگير شد

بهزاد خورشيدی

پيرامون

 

129

 

توسط اداره اماکن نيروهای انتظامی دستگير شد

امير عزتی

فيلم

 

130

سعيد مستغاثي که در بخش سينمای ايران نشريه سينما جهان و هفته نامه سينما همکاری وفعاليت

 

توسط مآموران اداره اماکن نيروهای انتظامی دستگير گرديد

سعيد مستغاثی

سينما جهان  و هفته نامه  سينما

 

131

 

بدستور دادگستری مشهد دستگير شد

اصغر محمدزاده

فرياد خاک

 

132

 

بدستور دادگستری مشهد دستگير شد

کاظم برآبادی

فرياد خاک

 

133

 

در شعبه 26 دادگاه انقلاب به يک سال حبس تعليقی محکوم شد

نرگس محمدی

پيام هاجر

 

134

 

با شکايت مدعي العموم به دادگاه مطبوعات احضار شد

مدیر مسئول

خبر

فروردين

1382

135

به 500 هزار ريال جزاي نقدي  محکوم شد . اتهامات نامبرده عبارتند از : تحريک به قصد بر هم زدن امنيت , تبليغ عليه نظام , نشر اکاذيب و اهانت به مسئولين زندان در حين انجام وظيفه

توسط شعبه 1410 دادگاه مطبوعات به 18 ماه حبس و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي محکوم شده بود روانه زندان اوين گرديد

احمد زيد آبادي

عضو هيئت مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران

 

136

 

در شعبه 4 دادگستري کرمان محاکمه شد . اين نشريه متهم شده است که با چاپ کاريکاتوري در شماره 24 ، دادگاه هاي فعلي ايران را با دادگاهها ي قرون وسطي در اروپا مقايسه کرده است

حسين جماليزاده

اميد کرمان

 

137

 

به يازده سال زندان محکوم شد.

مجدداً توسط نيروهاي امنيتي به زندان منتقل گرديد

سيامک پورزند

روزنامه نگار

 

138