نقض حقوق بشر
و
حقوق مطبوعات

 

 

 

در ایران بوسيله رژيم جمهورى اسلامى

 

 

 

 

 

 

‏از فروردین ماه 1381  تا  امرداد  1382

 

 


فهرست مطالب

 

مقدمه:..........................................................................................................................................  3

بخش اول

گردن زدن: ..................................................................................................................................  5

به قتل رسیده، ربوده  و ناپدید شده ها: ..............................................................................  5

به دار آویخته شده،  اعدام شده ها:........................................................................................  8

محکوم به اعدام شده: ..............................................................................................................10

قطع کردن  دست و پا  و انگشت :.................................………............................................ 12

حبس و شلاق زدنها:..................................................................……....................................... 12

محکوم به زندان وشلاق: ...................................................................................................... 13

دستگيري،  زندان  و  جزاي نقدي‏:..............................................………............................. 14

اسامى بدست آمده از برخی از زندانيان جبهه دموكراتيك ايران: ..........…...................... 23

اسامی بدست آمده از برخی زندانيان سياسى دیگر: ...................…................................... 24

احضار شده،  محاکمه شده و شلاق خورده اند:................................................................... 25

احضار شدگان به اداره اماكن و دادگاههاي ويزه‏:.........................…................................. 28

باز جوئی یا ضرب و شتم :..................................................................................................... 28

خود سوزيها : .......................................................................................…............................... 30

قتلهای زنجیره ای کرمان:..................................................................…................................. 31

كشف يك گور دسته جمعى: ..................................................................….............................. 31

شاهرودی و 6 میلیون پرونده متراکم: .......................................…………........................ 32

گزارش كميسيون اصل 90 در باره تجاوزهاى قوه قضائيه به حقوق بشر……............ 32

عفو بین الملل اعلان کرد وضعیت حقوق بشر در ایران بمیزان قابل توجهی بد تر شده است..33

 

 

 

مقدمه

 

         حقوق بشر بيانگر يك  جريان   تاريخى ،  اجتماعى است كه مبارزات آزاديخواهان‏و مدافعان، آن را به مقوله‏اى با اصول و ضوابط مدونى  درآورده كه مورد قبول ملل‏جهان قرار گرفته است‏و ارگانهاى مدافع اين حقوق،  نظارت،  حفاظت و حراست از آن را بر عهده گرفته اند.

      ملايان حاكم بر ايران،  كشور استبداد زده را  تبديل به زندانى بزرگ  كرده اند  و  هر  واژه  و محتواى آزاديخواهانه  اى  را استحاله  و در قالبهاى تهى  و وارونه  ريخته اند، هيچ اصلى از جمله: دموكراسى، جمهوريت و... و حقوق بشر نيز از اين گزند مصون نمانده است‏0

  از سوى ديگر  نظامهاى مسلط جهانى حقوق بشررا  تبديل به حربه‏اى كرده  اند كه براى تحت فشار قرار دادن  دولتهاي مستبد  و يا در جهت بهبود روابط سياسى و اقتصادى‏بين دولتها مورد استفاده قرار بدهند  و در اين ميانه حقوق ملتهاى   بطور مستمر   و سيستماتيك پايمال ميگردد و  در ايران بطور بى سابقه‏اى‏بجاى  رعايت حقوق بشر، شرا رت  پرورده ميشود بطوريكه آمار زندانيان در كشور بنا به قول خود مسئولين از مرز 600 هزار گذشته و  دستگيريها سالانه بالغ بر 100 هزار  نفر بر آن افزوده ميشود.

     سال گذشته در پنجاه و هشتمين اجلاس حقوق بشر در ژنودر پى يك سلسله مذاكرات و مناقشات سياسى و اقتصادى بالاخره ايران با اختلاف يك رأى از ليست كشورهاى نقض كننده حقوق بشر، خارج شد و مستبدين حاكم بر ايران دست باز تري   براى سركوب مضاعف مردم  بدست آوردند! لازم به ياد آورى است كه پى آمد چنين تصميمى موجب شد كه گزارشگر ويژه ماموريتش تمام شده تلقى گردد و ناظر يا گزارشگر ويژه اي براي ايران تعيين نگردد ولى در ازاء آن اجلاس خواست خود مبنى بر اعزام هيئتها و يا گروههاى تخصصى حقوقى، براى نظارت و تهيه گزارش از ايران را به هيئت حاكمه ايران تحميل كرد.

  از جمله اين  گروهها  گروه كارى دستگيريهاى خود سرانه،  مدافعين آزادى بيان، حقوق اقليتهاى مذهبى و زنان‏و... تعيين شدند. اين گروهها ميتوانند با موافقت دولت به ايران بروند و حاصل مشاهدات و تحقيق خود را به كميسون حقوق بشر   سازمان ملل گزارش دهند.

اخيرا  هياتى از سوى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل جهت رسيدگى به نقض حقوق بشر به ويژه براى رسيدگى به دستگيريهاى خود سرانه  و باز ديد از زندانهاى جمهورى اسلامى ايران،   عازم ايران شده‏است رژيم ملايان   كه مستمرا و بطور برنامه ريزى شده حقوق بشر را نقض ميكند  فريبهاي ديكري را  آغاز كرده‏اند    و با  ايجاد كار شكنى بوسيله  ارگانهاى حكومتى و همچنين ايجاد رعب و وحشت  ميان قربانيان  از سوى دستگاه امنيتى  و  اطلاعاتى  اقدام به آزادى موقت و يا جابجايى تعدادى از زندانيان سياسى، عقيدتى، مطبوعاتى  يا دانشجويى كرده تا ليست زندانيانى را كه كميسيون حقوق بشر خواستار ديدار با آنهاشده است را به حد اقل برساند. مشخصا كسانى كه موقتا آزاد شده‏اند، مثلا دستگير شده گان نهضت آزادى در مرحله تجديد نظر  و كسانى مثل ملى مذهبيها كه در انتظار محاكمه خود به سر ميبردند ويا كسانى مثل دانشجويان دستگير شده در ماههاى اخير كه هنوز محاكمه نشده بودند و برخى را نيز پس ازمحكوميت قطعى، با سپردن وثيقه هاى بسيار سنگين تا 300 ميليون تومان مثل اقايان سيامك پورزند، خليل رستم خانى و صدر و غيره را موقتا از زندن مرخص  كرده‏اند. رژيم سعى دارد با آزاد كردن مشروط  و محدود بخشى از زندانيان سياسى، اكثريت قابل توجهى از زندانيان سياسى را كه سالها بصورت گمنام،  در زتدانها  تحت سخت‏ترين شكنجه‏هاى جسمى و روانى به سر ميبرند از يادها  و افكار عمومى پنهان نگه دارد، رژيم  بارها تاكيد كرده كه هيچگونه  زندانى سياسى  و عقيدتى را در بند ندارد و حتى زندانيان  سياسى خود را به عنوان مجرمين جنائى  و با جرمهاى موهوم جلوه داده است. هدف رژيم از اين شگردها اينست كه شمشير قوه قضائيه همواره بالاى سر اين دستگير شده گان بوده، بظاهر ليست زندانيهاى سياسى عقيدتى را كم جلوه بدهند و  فعا ليتهاى سياسى و اجتمايى آنان را به حد اقل رسانده دائما اين افراد زير نظر باشند و هر لحظه دستگيرى مجدد آنها را تهديد كند كه با پرونده سنگينترى باز داشت شوند و چنانچه از سوى اين بيگناهان اعتراضى هم صورت گرفت احكام سنگين و اعترافات به زور گرفته  شده از آنان را به نمايش بگذارند و نهايتا وثيقه‏هاى سنگينى كه از آنها گرفته‏اند  را به اجرا بگذارند و بدين ترتيب اين زندانيان دائما گروگان قوه قضائيه‏باشند  و به نحوى دائم در سكوت به سر برند.

در ماه اردیبهشت و خرداد 1382 جنبش آزادی خواهی دانشجويی وارد مرحله ای جديد شد . بدين معنا که دانشجويان خواست ها و شعارهای خودرا شفافتر از قبل در اعتراضات سياسی خود بيان کردند . ويژگی اين مرحله از جنبش پيوستن طبقات مختلف مردم به آن و همه گير شدن آن در سراسر کشور بود . بدين جهت بيشترين تمرکز گزارش اين ماه بر سرکوب دانشجويان و مردم توسط نيروهای اطلاعاتی و امنيتی  رژيم است .

       حال بجاى تحليل وتوصيف شرايط  به غايت اسف بار حقوق مردم  و عملكرد ولايت مطلقه بطور عام و قوه قضائيه بطور خاص و فشارهاى زائد الوصفى كه بركل  جامعه ايرانى وارد آورده  است ميتوان  به نمونه‏هاى زنده و علنى يعني به  عملكرد قضايي همين هفده  ماهه  جارى  اين عنان گسيختگان،  جنايات  و فساد  ملاهارا  فهرست وار كه  نه تمامى جنايات و فساد بلكه آنچه رسانه‏هاى رسمى و حكومتي خود اين رژيم اجازه انتشار داده است را با اختصار  بيان كنيم .

      بديهى است هر يك  از اين موارد  كه در آينده  بيلان كامل تری از آنرا ارائه خواهيم داد  خود  خبر  از  جنايات دلخراش وطوماري  قطور   و سياه  از جنايات قرون وسطايى و ضد شرع رژيم "جمهورى اسلامى"  حاكم بر ايران ميدهد  و  دستگاه قضائي آن زير نظرمستقيم  رهبرى  على خامنه‏اى هيچگاه ماشين ترور و سركوب را متوقف نكرده است.

     انتظار ميرود مجامع حقوق بشر  در بكار گيرى و تحت فشار قرار دادن رژيم جهت احقاق حقوق انسانى ملت ايران  و نه در جهت شرط  و شروط گذارى  و اعمال فشار براى بهبود روابط سياسى و اقتصادى بين دولتها نگذارند ملايان ناموس حقوق بشر را كه متعلق به برابرى ملتهاست با    رجس منفعت طلبى دولتها  ديگر و حاكميت شوم خودشان بيالايند0

 

 

 

 نصراله نجات بخش امرداد ماه 1382  

 

 


 

 

 

 

 

بخش  ا ول

 

 

 

 

بيلان نقض حقوق بشر

 

دی ماه  1381  تا  امرداد  1382


بيلان نقض حقوق بشر

 

 

 

گردن زدن:

 

يک نفر به اتهام سرقت ، تجاوز و قتل در تهران در ملاء عام با شمشير گردن زده شد . (روزنامه صدای عدالت مورخ 23/2/82 )

 

 

به قتل رسیده، ربوده  و ناپدید شده ها :

 

1 - در دي ماه 27 نفر از زندانيان زندان گرگان كه دوران محكوميت خود را ميگذراندند، بعلت آتش سوزى  مرموزى  جان خود را از دست داده و تعداد زيادى   دچار سوختگى   شدند. علت اين حادثه در وحله اول عدم رعايت استاندارهاى  لازم در ساختمان زندان جديدالتأسيس  ميباشد. گفتنى  است كه هيچ يك از زندانبانان و مامورين حكومتى  در جريان اين آتش سوزى  آسيب نديدند.

 

2  حبيب الله تنهائيان 41 ساله داراى  همسر و سه فرزند ، از فعالين حزب دمكرات كردستان ايران  بر اثر شكنجه مأموران وزارت اطلاعات  در زندان سنندج جان خود را از دست داد.

 

3  جسد ليلا نور گسترى  دانشجوى  دانشگاه  شيراز كه در روز دانشجو توسط مأموران امنيتى  ربوده شده بود پيدا شد.  از دانشجوى  ديگرى  كه همراه نامبرده ربوده شده بود خبرى  در دست نيست.

 

4-  همبستگى (5  اسفند 82) نوشت: 29 تن از معلولان ذهنى، جسمى كه به يكى از مراكز نگهدارى معلولان منتقل شده بودند، در مدت 50 روز جان باختند. مسؤولان اين مركز در پاسخ به اين پرسش كه علت مرگ اين افراد چه بوده، اعلام كردند كه اجازه مصاحبه ندارند. در اين خبر نامى از محل نگهدارى اين معلولان برده نشده و تنها به يك مركز نگهدارى معلولان اشاره شده است. در پايان گزارش اسامى اختصارى اين معلولان ذكر شده است.

 

5  - بنا بر اطلاعيه  كانون زندانيان سياسي در تبعيد دو تن از معلمان بنامهاي اختر قاسم زاده  و محمد ابراهيم احمدي نيا  كه در جريان حمله مامورين حكومتي در مقابل دفتر رياست جمهوري زخمي شده بودند در اثر جراحات وارده در بيمارستان  در كذشتند.

 

6 -  فرزند استاندار هرمزگان با اسلحه کمری پدرش يک نفر ليسانس بيکار اهل قوچان را در حوالی بندر لنگه  به قتل رساند .

 

7  - علی اکبر موسوی خوئينی نماينده مجلس اعلام نمود فرشته عليزاده دانشجوی دانشگاه الزهرا در جريان سرکوب دانشجويان در 18 تير 1378 توسط ماموران امنيتی ربوده شد و هيچ نهادی مسئوليت آن را به عهده نمی گيرد . مادر اين دانشجو بر اثر فشارهای روحی سکته قلبی کرد ودر گذشت .

 

8 - دو تن از فرزندان آيت الله حسيني ارسنجاني توسط نيروهاي امنيتي ربوده شدند .

 

9 - به گفته حجت الاسلام مهدوی پور ، رئيس عقيدتی سياسی قرارگاه استانی سلمان ، چهار نفر به اتهام شرارت توسط نيروهای گردان 112 امام سجاد در ارتفاعات شاه کوه از توابع شهرستان نهبندان کشته شدند. (روزنامه خراسان مورخ 17/2/82 )

 

10 - به گفته سردار مؤمنی ، فرمانده نيروی انتظامی خراسان در درگيری در ارتفاعات خواجه انجير از توابع شهرستان خواف ، پنج نفر تحت عنوان اشرار کشته شدند. (روزنامه خراسان مورخ 17/2 /82 )

 

11 - بر اثر تيراندازی يک مأمور نيروی انتظامی مردی که با چرخ دستی خود در محله امامزاده يحيی کار می کرد کشته شد . به دنبال اين قتل ، ساير کارگران "چرخی" اقدام به تظاهرات اعتراضی نمودند . (سايت امروز مورخ 24/2/82 )

 

12 - بر اثر تيراندازی مأموران نيروهای انتظامی به  اهالی روستای " امير خانلو " از توابع پارس آباد مغان ، يک جوان 25 ساله کشته و يک نفر ديگر به شدت مجروح گرديد. علت درگيری اعتراض مردم به تصرف زمينهای روستائيان توسط شرکت کشت و صنعت " پارس مغان " بود . .(راديو فردا در مصاحبه با انصاف علی هدايت روزنامه نگار )

 

13 - سه نفر از دانشجويان دانشگاه اميرکبير به نام های حسن تکامی ، حسن طوفان و محمد صادقی روز جمعه 23/3/1382 در کوی دانشگاه ربوده شده و تاکنون از وضعيت آنان اطلاعی در دست نيست . ( ايسنا 26/3/1382 )

 

14 -  مهدی امين زاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در حين مراجعت از مراسم بزرگداشت دکتر شريعتی در حسينيه ارشاد توسط مأموران امنيتی در تقاطع خيابان ميرداماد ربوده شد . همسر نامبرده با استفاده از گاز مخصوص بيهوش شد . ( اميرکبير 29/3/1382 )

 

15 -  مأموران امنيتی لباس شخصی به خوابگاه دانشجويان دخترو پسر دانشگاه تبريز حمله کرده و اقدام به ضرب و شتم آنان نمودند.درضمن پنج عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز به علت شرکت در تظاهرات توسط نيروهای امنيتی دستگير و دو تن ديگر از دانشجويان ناپديد شدند . ( اميرکبير 29/3/1382 )

 

16 - بابک اسماعيلی ، اميد نجفی و محمد رضا مروج دانشجويان رشته دامپزشکی دانشگاه اروميه در تجمع جمعه شب دانشجويان ، مفقود شدند . ( ايسنا 30/3/1382 )

 

17 - پريسا نصرت آبادی دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سردبير نشريه دانشجوئی « جوان» توسط ماموران امنيتی لباس شخصی ربوده شد . از محل بازداشت وی اطلاعی دردست نيست . (اميرکبير 31/3/1382 ) 

 

18 - سيد رحمان امينی از جوانانی که مشغول پخش اعلاميه های فراخوان برای شرکت در تظاهرات 18 تير بود ، توسط نيروهای انتظامی اصفهان با شليک سه گلوله به قتل رسيد . ( دانشجويان مبارز اصفهان و چهارمحال بختياری 12/3/1382 )

 

19 - در تظاهرات اعتراضی مردم تهران ، مجيد پناهی ساکن منطقه تهران پارس توسط مأموران امنيتی کشته شد . (جبهه متحد دانشجويی 27/3/1382 )

 

20 - اردشير مينکی و حسن شيخی به اتهام شرارت توسط مأموران امنيتی در منطقه کهنوج به قتل رسيدند .  گفتنی است که سال قبل بهزاد مينکی برادر اردشير توسط حکومت ايران اعدام شده بود . ( کيهان 8/3/1382 )

 

21 -  نصير صلاح زهی فرزند لال بخش در منطقه ايرانشهر توسط نيروهای امنيتی به اتهام شرارت به ضرب گلوله به قتل رسيد . ( کيهان 27/3/1382 ) 

 

22 -  28 خرداد 82، فرد مجروحى كه از ناحيه پهلو مورد اصابت گلوله  مستقيم قرار گرفته بود، مورذ عمل جراحى قرار  گرفت،  هويت فرد كشته شده در جريان تير اندازى شيراز مشخص شد. وى جوانى 24-23 ساله است به نام " وطن خواه ". پدر او نيز جسد فرزندش را شناسائى كرده‏است.

 

23 - گزارشى‏از يك جنايت تكان دهنده در قم  يك دختر جوان قمى شامگاه شنبه پس از متهم شدنش به "بدحجابى" توسط يك زن محجبه با وارد شدن ضربات چاقو از پاى درآمد. اين حادثه در خيابان "صفائيه" قم، اصلى‏ترين خيابان اين شهر در برابر انظار عمومى روى داد. شاهدان عينى گفتند: زن محجبه با ديدن اين دختر 22 ساله، پس از مشاجره لفظى و به دليل آنچه كه وى "هرزگى و بدحجابى" خواند، با چاقو سينه اين دختر جوان را شكافت. ضارب كه چهره‏اش را كاملاً پوشانده بود، پس از ارتكاب جنايت، مورد حمايت عده‏اى از بانوان قرار گرفت. قاتل، درانظار عمومى، به سخنرانى پرداخت و تهديد كرد: حتى اگر اين "دختر هرزه" از اين ضربه جان سالم بدر ببرد، باز هم در آينده كشته خواهد شد. به گفته ناظران واقعه، زن چاقوكش در مقابل اعتراضات برخى جوانان حاضر در صحنه تهديد كرد: "هر كس سخن بى‏موردى بيان كند، شكمش را پاره خواهم كرد." شاهدان گفتند: نيروهاى پليس 110 پس ازاین  جنايت با حضور در محل، ضارب را كه قصد فرار داشت، دستگير كردند. از قرار، زن ضارب حدوداً 35 ساله و اهل تبريز است.

 

24 - در 8 مرداد 82، سايت امير كبير خبر داد دانشجوئى بنام احمد زاده، در يكى از زير زمين‏هاى اطلاعاتى به قتل رسيده‏است.

 

25  -  عليرضا   حسيني اجدادي  عضو شوراي سردبيري هفته نامه شوراي شرق توسط دادكاه انقلاب ربوده شد.

 

26 -   مهدي فخر زاد دانشجوي دانشكاه رجايي توسط شعبه 4 دادكاه انقلاب  ربوده شد او عضو تحريريه نشريه جشم انداز بود كه در جريان حادثه كوي دانشكاه تهران دستكير و مدت 18 ماه اسير بود.

 

27  - جواد رحيم پور  دانشجوي دانشكاه علامه طباطبايي و عضو سردبيري  نشريه شوراي شرق ربوده شد.

 

28  - آرمان رضا پور دانشجوي دانشكاه آزاد شهر ري  توسط  شعبه  26 دادكاه انقلاب ربوده شد.

 

29  -  سيد محمد ناظم  زاده  يكي از طلاب هوادار اقاي منتظري ربوده شد.

 

30 - بدنبال ربوده شدن مجتبى نجفى دبير انجمن اسلامى دانشگاه علامه، مرتضى صفايى، عضو شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشكده‏ادبيات عصر روز چهارشنبه 82/4/4 در حوالى پل مديريت و پس از خروج از دانشكده توسط عده اى ناشناس ربوده شده و تاكنون از وضعيت نامبرده و هويت ربايندگان اطلاعى در دست نيست.

 

31 -  3 تن از اعضاى  دفتر تحكيم وحدت دستگير شد  مهدى  حبيبى  دبير انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير عصر روز جمعه 20 تيرماه، به هنگام خروج از خوابگاه به قصد خريد، توسط افراد مجهول الهويه ربوده شد.  رباینده گان گفته اند ما براى بازداشت تو نياز به حكم نداريم.

 

32 - عصر شنبه‏21 تير ماه حجت شريفى دانشجوى دانشگاه صنعتى شريف و عضو شوراى عمومى دفتر تحكيم وحدت توسط افراد ناشناس و به شكلى مشابه از محل كار خود ربوده شده و به نقطه‏اى نامعلوم منتقل گشت.

 

33 - دبير انجمن اسلامى دانشگاه صنعت آب و برق از روز هجده تير ناپديد شده و از وى خبرى در دست نيست.

 

34 - سايت دانشجويان امير كبير نوشت: روز 17 تيرماه در ساعت هشت شب تعداد نه نفر از دانشجويان دانشگاه باهنر كرمان كه در مقابل دانشكده فنى اعتصاب غذا كرده بودند توسط نيروهاى لباس شخصى پس از ضرب و شتم ربوده شدند و تا ارسال خبر از وضعيت دانشجويان ربوده شده هيچ خبرى نيست

 

35 – در 12 ژوئيه 2003، خانم زهرا (زيبا)كاظمي، شهروند كانادائي ايراني تبار، كه در تاريخ 24ژوئن در تهران دستگير شده بود و بعلت ضربه مغزی در حال کُما به سر می برد ، در بيمارستان بقية الله وابسته به سپاه در حاليكه تحت نظر مأموران امنيتي بود، ‌ جان سپرد.

اين در حالي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد ايران با تاخير هجده روزه در 12 ژوئيه دستگيري وي را  تائيد مي كند و اعلام می دارد پيش از مرگ تحت بازجويی وزارت اطلاعات بوده است

 

 

به دار آویخته شده،  اعدام شده ها:

 

1   - به حكم دادگاه انقلاب كرم عبدالهى  فرزند حسين ، نادر ساداتى فرزند محمد ، احمد على  گلستان فرزند غلامرضا،  خليل منصورى  فرزند سيف الله ، مصطفى  گنجعلى  فرزند قاسمعلى  و سيد خليل پورانوارى  فرزند محمود به اتهام قاچاق مواد مخدر و شرارت در تهران اعدام شدند .

 

2   - زهرا باغ شيرين و فرحناز يولى   به اتهام قتل يك مرد  در ملاء عام در گچساران به دار آويخته شدند.

 

3 - وحيد اكبرى  آهنگرى  و مرتضى  خالصى  به اتهام آدم ربايى  در زندان مركزى  سمنان اعدام شدند.

 

4 - كاظم احمدى  ، رضا همراهى  و محمود گوزلى  ريحانى   به حكم شعبه سوم دادگاه انقلاب تبريز به اتهام محاربه  و فساد فى  الارض،  يعنى  سرقت مسلحانه و ايجاد  رعب و وحشت و سلب امنيت و قتل در شهرستان اهر در ملاء عام در جلوى  فرماندارى  به دار آويخته شدند.

 

5   - دو نفر جوان  بنامهاى  مهى  و اكبر به اتهام قتل پس از تحمل پنج سال زندان  در شاهرود به دار آويخته شدند.

 

6   - مهدى  منصورى  به اتهام قتل  در شهر" كاكى " از توابع شهرستان دشتى  در ملاء عام حلق آو يز شد.

 

7   - نيروهاى  انتظامى  سه نفر بنامهاي  حبيب ، حميد و دادخدا سابكى  را به اتهام شرارت در منطقه كهنوج شهرستان ايرانشهر به قتل رساندند.

 

8   - نيروهاي انتظامى  پنج نفر را تحت عنوان شرارت در ارتفاعات منطقه پيرسورن زاهدان كشتند.

 

9   - جوانى  بنام شاهين سعيدپور به اتهام قتل در ماهشهر در ملاء عام به دار آويخته شد.

 

10 - عاصى  دهلاوى  نسب پس از تحمل 9 سال زندان به اتهام مشاركت در قتل يكى  از نيروهاى  رژيم در اهواز در ملاء عام به دار آويخته شد.

 

11   - جوانى  22 ساله بنام احمد  ع توسط شعبه 25 دادگاه جنايى  كرج به رياست قضايى   مجيد متين راسخ ، پس از تحمل 5 سال زندان ، به اتهام قتل در زندان رجايى  شهر كرج به دار آويخته شد .

 

12   - حسين على  امجدى  در شهرستان درود پس از تحمل 74 ضربه شلاق در ملاء عام به دار آويخته شد.

 

13   - فيروز هاشمى  به اتهام قتل در شهرستان دزفول به دار آويخته شد .

 

14 -   در تاريخ 5 ديماه 1381، سه تن، ساسان آل كنعان، 35 ساله، و عثمان مرادى، 30 ساله، و عدنان قادرى، 25 ساله، را به اتهام اقدام بر ضد امنيت كشور به اعدام محكوم كرد.  ساسان آل كنعان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به رياست قاضى  رضا فاطمى  به اتهام همكارى  با  سازمان كومله به اعدام محكوم گرديد. همچنين عدنان قادرى  و عثمان مرادى  نيز از سوى  همين دادگاه به اتهام مشابه هر كدام به ده سال زندان و تبعيد به خرم آباد و ميناب محكوم شده  بودند.

 

15   -  بگزارش ايسنا، حكم اعدام 6 نفر از اشرار، قاچاقچيان مواد مخدر و سارقين مسلح كه توسط شعب دادگاه‏هاى انقلاب اسلامى تهران صادر شده بود در 9 /10/1381، در زندان اوين اجرا شد.

 

16   -  دوشنبه 12 اسفند 1381 بنا بر اطلاعيه  دفتر نمايند گى برون   مرزى كومه له،  محمد گلابى  از زندانيان سياسى  قديمى  سحر گاه روز گذشته ، يكشنبه ، در زندان سقز اعدام شد.

 

17  -  سه شنبه 6  اسفند 1381  رژيم  حاكم يك نفر را در تهران اعدام كرد، حكم اعدام يك تن ديگر را صادر نمود و فرد ديگرى  را نيز در انتظار اجراى  حكم اعدام قرار داده است. نام آنان اعلام نشده است‏0

روزنامه  ايران نوشت: جواد خداشناس معروف به اصغر در محوطه ى  زندان رجايى  شهر به دار آويخته شد. اين فرد كه سحرگاه بيست و هفتم بهمن ماه اعدام‏گرديد، متهم به قتل و اقدام عليه امنيت داخلى شده بود. گزارشها همچنين حاكى  است كه حكم اعدام فردى  به نام محمد از سوى  ديوانعالى  جمهورى  اسلامى  تأييد شده است.

 

18  -  يك دستفروش‏25 ساله به نام لطيف نيز كه به اتهام قتل يك مأمور شهردارى  منطقه‏5  تهران محاكمه شده بود، درانتظار حكم اعدام قرار دارد.

 

 

19  -  بهروز حميد و علی شومالي به اتهام قتل در خيابان نادري اهواز در ملاء عام به دار آويخته شدند .

 

20  -  جواد حقشناس به اتهام قتل واقدام عليه امنيت داخلی در زندان رجائی شهر تهران به دار آويخته شد .

 

21  - محمد رضا "ن" و نورالدين "م" به اتهام سرقت مسلحانه و شرارت به حکم ديوانعالی کشور در خرم آباد در ملاءعام بدارآويخته شدند .

 

22  -  سيد محمد حسينی ميلانی , متهم رديف اول پرونده گروه مهدويت که از چهار سال پيش محکوميت خود را می گذراند پس از عمل جراحی قلب در يکی از بيمارستانهای تهران فوت کرد . 

 

23  - امير هومن ژورک به علت فيلم برداري از مراسم سرکوب مردم توسط نيروهاي انتظامي در مراسم چهارشنبه سوري و تهيه گزارش در رابطه با فعاليتهاي تجاري مقامات حکومتي در دوبي ، بطور مشکوکي در محل کارش حلق آويز شده بود.

 

24  - حبيب افراسيابي ، مجيد باقري ، علي کشاورز ، يونس سياه پوش و اکبر شريفي به اتهام قتل در زندان قصر تهران به دار آويخته شدند .

 

25  - محمد گلابی از فعالين سازمان کومله که در تاريخ4/5/1378  از ناحيه پا به شدت مجروح و براثر شکنجه و عدم معالجه در زندان فلج شده بود در زندان سقز اعدام گرديد .

 

26 - هشت نفر به اتهام شرارت ، آدم ربايی ، فساد و تجاوز به عنف به حکم شعبه 19 دادگستری مشهد در ملاءعام به دارآويخته شدند. اسامی محکومين بدين شرح است : علی غفاری ، احمد قاينی ، محمد ابراهيم بلوچ باقری ، مسلم فرخی ، جواد احمدزاده ، مالک شيبک ، حيدر و جعفر . (روزنامه اعتماد مورخ 24/2/82 )

 

27 -  کريم مقصوديان کلواری و عزت مقصوديان کلواری فرزندان نصرت به اتهام خريد و فروش مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب و با تأئيد ديوانعالی کشور در پارک جنگلی لويزان تهران در ملاء عام به دار آويخته شدند . ( کيهان 1/3/1382 )

 

28 - حبيب قندی به جرم قتل در زندان مرکزی اصفهان به دار آويخته شد . (کيهان 7/3/1382 )

 

29 - علی کوه بنائی 40 ساله اهل کرمان به اتهام شرارت ، سرقت مسلحانه و تيراندازی به سوی ماموران دولتی به دستور شعبه چهار دادگاه انقلاب اصفهان در ملاعام به دار آويخته شد.( کيهان 1/3/1382)

 

30 - كو پانلا، رهبر و بنياد گذار حزب راديكال و نماينده ايتاليد در مجلس اروپائى بر مبناى خبرى كه در روزنامه "خلق گازتى" باكو، مبنى بر دستگيرى و اعدام فرناز محمدى، دانشجوى 19 ساله دانشگاه تبريز انتشار يافته بود، از پارلمان اروپا خواست پس از تحقيق و پيگيرى اين قضيه و در صورتيكه حقيقت داشته باشد كه اين دختر دانشجو محكوم به اعدام شده و حكم در مورد او به اجرا درآمده است، موضع خود را فوراً در قبال جمهورى اسلامى، مشخص سازد. يعنى اروپا روابط خود را با ايران قطع كند.

 

 

محکوم به اعدام شده:

 

 

1   -  به حكم دادگسترى  بوشهر دو زندانى  به اتهام قتل به دو بار اعدام محكوم شدند.

 

2   -  يك زندانى  بنام حسين پس از تحمل 6 سال زندان به اتهام قتل در تهران محكوم به اعدام شد.

 

3   -  زن زندانى  بنام سوسن و مردى  بنام مرتضى به اتهام قتل توسط شعبه 1610 دادگاه جنايى  تهران محكوم به اعدام شدند.

 

4   -  كبرى  رحمان پور به اتهام قتل با تائيد ديوانعالى  كشور به اعدام محكوم شد0

 

5   -  يك زن و پسر شانزده ساله اش به اتهام قتل در تهران محكوم به اعدام شدند .

 

6   -  يك زندانى  21 ساله بنام مصطفى  توسط شعبه 1601 دادگاه جنايى  تهران به رياست قاضى  كوه كمره اى  به اتهام قتل محكوم به اعدام شد.

 

7    -  يك زندانى  بنام مرتضى  به جرم تجاوز به عنف در شعبه 1604 دادگاه جنايى  تهران به رياست قاضى  نظرى  به    11 سال  و نيم حبس ، 74 ضربه شلاق و اعدام محكوم شد .

 

8    -  زنى  بنام زينب توسط دادگستر نوشهر به شلاق و اعدام محكوم شد .

 

9    -  جوانى  بنام عظيم در تهران به دوبار اعدام محكوم شد .

 

10   - يك جوان 19 ساله بنام داود به جرم سه بار مشروب نوشيدن از سوى  قاضى  شعبه 2 دادگسترى  شهر رى  به اعدام محكوم شد .

 

11  -  افشين " پ " 23ساله و بهروز " ن " 37 ساله به اتهام قتل توسط شعبه 2دادگستری اسلامشهر به رياست قاضی حميد رضا حشمتی محکوم به اعدام شدند .

 

12  -  زنی به نام ماندانا به اتهام قتل در شعبه 1612 دادگاه جنايی تهران به رياست قاضي محمد عرفان محکوم به اعدام گرديد .

 

13  -  يک دستفروش 35 ساله به نام لطيف به اتهام يک مامور شهرداری در انتظار حکم اعدام قرار دارد . 

 

14  - زني بنام فاطمه به اتهام قتل همسر موقتش ( بنام مسعود ) توسط شعبه 1601 مجتمع جنائي تهران به رياست قاضي کوه کمره اي محکوم به اعدام شد . اين حکم از جانب ديوانعالي کشور مورد تأئيد واقع شد .

1

15  - عليرضا "ح " 35 ساله در شعبه 1157 دادگاه جنائی تهران به رياست قاضی جواد اسماعيلی به جرم قتل به 5 بار اعدام در ملاءعام ، دو سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم گرديد . ( اعتماد 6/3/1382 )

 

16  -  موسی " ج " 24 ساله توسط شعبه 1157 دادگاه جنائی تهران به رياست قاضی جواد اسماعيلی به اتهام قتل محکوم به اعدام شد . ( اعتماد 5/3/1382 )

 

17  -  يک زندانی 18 ساله بنام رضا به جرم قتل به حکم شعبه 1157 دادگاه جنايی تهران به رياست قاضی جواد اسماعيلی محکوم به اعدام شد. ( اعتماد 29/3/1382

 

18 - قاضى مرتضوى، به مادر يك دانشجو بنام عامرى نسب كه براى اطلاع از وضعيت فرزند خود به او مراجعه كرده، گفته‏است: "به فكر سنگ قبر براى فرزندتان باشيد"! او به اعدام محكوم مى‏شود. اگر مى‏خواهيد اعدام نشود، دلالتش كنيد با ما همكارى كند!

 

 

 

 

 

 قطع کردن  دست و  پا و انگشت :

 

1    -  به حكم شعبه دهم محاكم عمومى  كرمان و با تائيد ديوانعالى  كشور,  انگشتان دست راست  محمد رضا  ع  و  عبدالقهار  ف  را به اتهام سرقت در زندان كرمان قطع كردند.

 

2-  چهار جوان بنام هاى  رضا نظرى  22 ساله ، محمد صفوى  22 ساله ، حسين اميرى  22 ساله و مهدى  بوئقى  23 ساله به اتهام اقدام مسلحانه عليه رژيم توسط دادگاه انقلاب شيراز محكوم به قطع دست راست و پاى  چپ شده اند .

 

3    - چهار انگشت دستان مهدى  و قادر را به اتهام سرقت به دستور شعبه 1604 دادگاه جنايى  تهران ، قطع كردند.

 

4    - به حكم شعبه 5  دادگسترى  تويسركان انگشتان دست راست محمد رضا  د ، به جرم سرقت احشام در ملاء عام قطع گرديد

 

5 - به حکم شعبه 4 دادگاه انقلاب اهواز و با تأييد ديوانعالی کشور ، دست راست و پای چپ محمد " ب " را به اتهام سرقت مسلحانه در ملاء عام قطع کردند. (کيهان مورخ 16/2/82

 

 

حبس و شلاق زدنها:

 

1    - محمد رستم زاده  نقاش و استاد دانشگاه به اتهام آموزش و نگارش زبان كردى   در شهرستان بوكان به 91 روز  زندان و 50 ضربه شلاق محكوم شد.

 

2    - مهدى  محمودى  دبير انجمن اسلامى   دانشجويان دانشكده  اقتصاد و علوم ادارى  سيستان و بلوچستان به جرم توزيع نامه دكتر قاسم شعله سعدى  خطاب به على  خامنه اى ،  توسط كميته انضباطى  دانشگاه به يك ترم محروميت از تحصيل  و انتقال اجبارى  از دانشگاه محكوم شد. نامبرده به شعبه دهم دادگاه عمومى  زاهدان  احضار گرديد. همچنين انجمن اسلامى  دانشگاه به مدت سه ماه از هر گونه فعاليت منع گرديد.

 

3    - حسين خدايارى  ، رضا ميلان و اردشيرى  از اعضاى  انجمن اسلامى  دانشجويان دانشگاه كرمان توسط وزارت اطلاعات مورد بازجويى  قرار گرفتند و پرونده آنها به دادگسترى  ارجاع شد

 

4    - ايرج ارشاد خواه دبير اسبق انجمن اسلامى  دانشگاه اروميه توسط قاضى  آقازاده رئيس شعبه دوم دادگاه انقلاب اروميه به دادگاه احضار شد .

 

5    - نيروهاى  انتظامى  شهريار 40 نفر جوان را به جرم شركت در يك جشن خصوصى  دستگير كردند.

 

6    - سرتيپ پاسدار مهدى  ابويى  از فرماندهان نيروى  انتظامى  اعلام نمود در جريان اجراى  طرح والعاديات ، 11730 نفر در خلال سه روز به اتهامات گوناگون در ايران دستگير شدند .

 

7    - نيروهاى  انتظامي در زنجان 312  نفر را به اتهام مزاحمين خياباني در نيمه اول دى  ماه جارى  دستگير كردند .

 

8    - نيروهاى  عملياتى  سپاه و نيروهاى  انتظامى  طى  عملياتى  با رمز يا ثارالله، 92 مركز تهيه و فروش نوار موسيقى  و ويديو را در اهواز متلاشى  كردند.

 

9   - نيروهاى  امنيتى  و انتظامى  با استفاده از گاز اشك آور به حركت اعتراضى  مردم در اهواز حمله كردند و  پس از ضرب و شتم ، تعداد زيادى  از مردم را دستگير نمودند. دستگيرى  بيش از       300 نفر از جوانان توسط مقامات حكومتى  تاييد شده است  و 47 نفر از دستگير شدگان به شلاق ، زندان ، جزاى  نقدى  و لغو پروانه كار محكوم شده اند. به گفته جاسم شديد زاده نماينده اهواز در مجلس  بيشتر دستگير شدگان جوانان و نوجوانان  12 تا 18 ساله هستند.

 

10   - نيروهاى  انتظامى  در منطقه " كوت عبدالله " از توابع  اهواز  به  مردم معترض حمله كرده  ، پس از ضرب و شتم  21 نفر را دستگير نمودند.

 

11   - نيروهاى  امنيتى  و انتظامى  شورش بيش از 300 زندانى  در زندان" كارون 4  " اهواز را سركوب نمودند. تشنج و درگيرى  زمانى  آغاز شد كه مأموران يك زندانى  را به ميدان اعدام‏ميبردند زندانيان با آتش زدن تخت ها و پتوها مى خواستند مانع  اعدام شوند.

 

12   - به گفته هاشمى  شاهرودى  ، رئيس قوه قضائيه ، 76% از احكام صادره توسط قضات در دادگاه بدوى  ، اشتباه جزيى يا اساسى  دارند كه در مرجع عالى  تر به آن‏پى  برده اند .

 

13  -  بازداشت يك خبرنگار سينمايى بر اساس گزارش هاى  رسيده خانم ياسمن صوفى  پس از 2 روز بازداشت آزاد شده است. با اين حال اخبار دريافتى  حكايت از آن دارد كه عصر روز يكشنبه خانم سپيده ابرآويز خبرنگار هفته نامه سينما جهان و ماهنامه فيلمنگار پس از احضار به مرجع قضايى  در تهران موقتا بازداشت شده است. هيچ اطلاعى  از نوع اتهام احتمالى  اين خبرنگار در دست نيست و خانم صوفى . در ميان  مطبوعات اين شايعه قوت گرفته است كه بازداشت ايشان ارتباطى  به مسايل ديگر نويسندگان سينمايى  نداشته‏0

 

14  -  امير عزتى منتقد سينما و برنامه ساز تلويزيونى  و عضو شوراى  نويسندگان ماهنامه فيلم‏باز  داشت شد  اين بازداشت ها جديدترين موارد در پى  بازداشت سعيد مستغاثى ، محمد عبدى  و كامبيز كاهه هستند.

 

15  -  دستگيرى  جوانان به دليل رابطه اينترنتى يكى  از مقامات نيروهاى  بسيج تهران گفته است كه شصت و هشت دختر و پسر به دليل تماس با يكديگر از طريق اينترنت و سپس "مورد سوء استفاده قرار گرفتن" دستگير شده اند. ايرنا به نقل از احمد روزبهانى  گفته است كه اين افراد در منطقه اى  در شمال تهران دستگير شده اند.

به گفته اين مقام بسيج افرادى  كه اين شبكه تماس و ملاقات اينترنتى  را بوجود آورده بودند به همراه افرادى  كه از اين شبكه استفاده مى  كردند، تحويل مقامات قضايى  شدند.روزبهانى  افزوده است كه كاربران اين شبكه تماس اينترنتى ، قبل از اغفال ، از طريق اينترنت اقدام به تماس با يكديگر مى كردند و مديران شبكه تصاوير مستهجن در اختيار آنها قرارمى  دادند و سپس كاربران را مورد سوءاستفاده قرار مى  دادند.

 

16  -  پنجشنبه 8 اسفند 1381  رژيم  حاكم 20  جوان را در شهر اردبيل شلاق زد. اين مجازات تحقيرآميز روز چهارشنبه در زيرزمين اداره  كل دادگسترى  اردبيل، شعبه دوم اجراى  احكام مدنى  و كيفرى  واقع در ميدان بسيج صورت گرفت.

 

17  -  روز يكشنبه نيز جوان ديگرى  به نام رضا سليم زاده را دريكى  از محله هاى  اروميه در ملاء عام شلاق زدند.

 

18  - به حكم قاضى  مجتمع قضايى  يافت آباد  تهران  90 نفر زنداني  به اتهام شرارت به  چهار هزار و هفتصد و ده ضربه شلاق در ملاء عام محكوم شدند.

 

 

محکوم به زندان وشلاق:

 

تعدادي از دانشجويان دانشگاه ياسوج که در حرکات اعتراضي آبان 1381 فعال بودند توسط شعبه 8 دادگاه عمومي ياسوج به احکام زِير محکوم شدند :

1  - روح الله ملک پور دبير انجمن اسلامي دانشجويان ، چهار ماه حبس تعزيري بابت تبليغ عليه نظام ، سه ماه و يک روز حبس بابت اهانت به خامنه اي و پرداخت مبلغ 400000 ريال جزاي نقدي بدل از شلاق .

 

2  - وحيد محمدي تبار دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان ، چهار ماه حبس تعزيري بابت تبليغ عليه نظام ، شش ماه حبس تعزيري بابت اهانت به خامنه اي و پرداخت 400000 ريال جزاي نقدي بدل از شلاق .

 

3  - محسن يوسفي عضو انجمن اسلامي دانشجويان ، چهار ماه حبس تعزيري بابت تبليغ عليه نظام  او اردوان قرائتي عضو انجمن اسلامي دانشجويان ، بابت توهين به بسيج محکوم به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق .

 

4  - کرامت حسين پور عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان ، به اتهام شرکت در منازعه دانشگاه محکوم به پرداخت 400000 ريال جريمه نقدي بدل از شلاق .

شاکيان اين دانشجويان عبارتند از : مدعي العموم ، بسيج دانشجوئي دانشگاه آزاد و دانشگاه ياسوج .

 

5  - کورش صحتي و امير عباس فخرآور از فعالين جبهه متحد دانشجوئي به ترتيب به شش و هفت سال زندان محکوم شدند .

 

6  - مهدي سنجري دانشجوي 20 ساله عضو جبهه دمکراتيک ايران به حکم شعبه 6 اجراي احکام دادگاه انقلاب ، جهت سپري کردن يک سال حبس تعزيري به زندان اوين منتقل شد .

 

7  - نيما نديم و حسين نصيری دانشجوِيان رشته مکانيک دانشگاه چمران اهواز و عضو انجمن اسلامی دانشکده مهندسی ، توسط قاضی الماسی در دادگاه انقلاب خوزستان ، هر کدام به يک سال زندان محکوم شدند . اتهام نامبردگان بخاطر صدور بيانيه 26 آبانِ انجمن مربوطه در اعتراض به حکم اعدام هاشم آغاجری بوده است . اين دو تن را با چشمان بسته فقط به مدت 5 دقيقه محاکمه کرده اند .

 

8  - کليه فعاليتهاي انجمن اسلامي دانشکده ميکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان به علت برگزاري " نشست دوستداران منطق و استدلال " بدون دريافت مجوز ، به حکم هيئت نظارت به مدت سه ماه به حالت تعليق در آمد .

 

9  - سيد موسي ميرشاه ولد ، بنا بر حکم صادره از سوي دادگاه ويژه روحانيت به اتهام اهانت به مسئولان نظام و تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي به 20 ماه زندان ، 30 ضربه شلاق و دوسال خلع لباس محکوم گرديد .

 

10 -  به گفته سردار احمد روزبهانی معاون امر به معروف و نهی از منکر بسيج تهران بزرگ 68 نفر از دختران وپسران جوانی که از طريق  اينتر نت با يکد يگر ارتباط برقرار کرده بودند , توسط نيروهای بسيجی دستگير شدند .

 

11  - نرگس محمدی از فعالين ملی ـ مذهبی در دادگاه تجديد نظر توسط شعبه 21 دادگاه انقلاب به يک سال حبس تعليقی محکوم گرديد . ( ايسنا 23/3/1382 )

 

12 - هاشم آغاجری  عضو رهبری سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در دادگاه تجديد نظر به 4 سال حبس ، 74 ضربه شلاق تعليقی ، 5 سال محروميت از تدريس و محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شد. ( ايسنا 23/3/1382)

 

13 – 9 دانشجوى دانشگاه ايلام به 21 سال و نيم زندان محكوم شدند:

حكم  9  تن از دستگيرشدگان در جريان‏هاى اخير دانشگاه ايلام كه در بازداشت به سر مى‏برند، از سوى قاضى دادگاه انقلاب (داوودى نيا) در مرحله بدوى صادر شد:

1 - كامران مولايى، عضو كانون نشريات، سه سال زندان‏

2 - رضا وفايى يگانه، عضو كانون نشريات، سه سال زندان‏

3 - سيد احمد حسيني، عضو كانون نشريات، سه سال زندان‏

4 - احسان جمشيدى، عضو كانون نشريات، سه سال زندان‏

5 - قدرت شكري‏تبار، عضو كانون نشريات، سه سال زندان‏

6 - محمد سياهپوش، مدير مسوول هفته نامه طنز نيشخند، سه سال زندان‏

7 - رضا بهنام پور، عضو سابق شوراى مركزى انجمن اسلامى، يك‏سال و نيم زندان‏

8 - سيد سعيد اوانى، دبير انجمن اسلامى دانشگاه ايلام، يك‏سال زندان‏

9- حميد بيگ‏پور، يك‏سال زندان‏

 

14 - كورش صحتى و امير عباس فخرآور به ترتيب، به 6 و 8 سال زندان محكوم شده‏اند.

 

 

 

 

دستگيري،  زندان  و  جزاي نقدي‏:

 

1    -  هفتم دى ماه جارى آقاى   على رضا جبارى  مترجم و روزنامه نگاروعضو كانون نويسندگان ايران، در محل كار خود در تهران توسط مامورين اداره اماكن دستگيرشده است. ايشان پس از بازجوئهاى  اوليه در همانجا به منزل خود برده ميشود  و ضمن بازرسى  كامل محل و ضبط مدارك شخصى  از جمله دست نوشته ها، ترجمه ها، كتب و  نوارهاى  صوتى  و تصويرى ، ديسك كامپيووتر و....... ، به محل نا معلومى  انتقال داده ميشود. عليرضا جبارى كه   مترجم آثارى  چون   "مسك"   30 مجموعه داستانى  از تولستوى،  "آبى  ترين چشم"  اثر  تونى  مورسيون،  "افق هاى  نوين جنبش عدم تعهد"  و ... ميباشد. توسط  مأمورا ن اداره اماكن نيروهاى  انتظامى  به جرم مصاحبه با نشريه " شهروند " چاپ كانادا  دستگير شد.

 

2    - سيامك طاهرى  از دوستان عليرضا جبارى  ، توسط مأموران نيروهاى  انتظامى  دستگير شد . نامبرده مصاحبه اى  با على  اشرف درويشيان در رابطه با ادبيات كودكان و نوجوانان انجام داده بود 0

 

3    -  مسعود عرب شاهى    نقاش ،  مانيا اكبرى  هنرپيشه سينما ،  محمدابراهيم  جعفرى   استاد نقاشى،  خانم شرف جهان  مدير گالرى  خانه هنرمندان  وتعدادى  ديگر از هنرمندان كه براى  افتتاح يك نمايشگاه نقاشى  به نگارخانه آرين رفته بودند توسط مأموران اداره اماكن نيروهاى  انتظامى   بازداشت شدند.

 

4    -  عبدالفتاح سلطانى  وكيل مدافع چند تن از متهمان " ملى   مذهبى "  توسط دادگاه تجديد نظر به چهار ماه  زندان محكوم گرديد.

 

5    -  خانم دكتر شيرين عبادى  ، يكى  از متهمين پرونده موسوم به نوارسازان در دادگاه تجديد نظر به 300 هزار تومان جزاى  نقدى  محكوم گرديد .

 

6    -  مهدى  سنجرى  باف  عضو جبهه دمكراتيك ايران به حكم شعبه 26 دادگاه انقلاب به پنج سال زندان محكوم شد.  محمود شوشترى  و اردشير زارع زاده ، ديگر اعضاى  جبهه نيز به دادگاه احضار شدند.

 

7    -  دو دانشجوى   دانشگاه علوم  پزشكى  تبريز توسط مأموران كلانترى  11 دستگير شدند .

 

8   -  مادر ، خواهر و برادر همسر عليرضا نامور حقيقى  ، يكى  از متهمين پرونده نظرسنجى  توسط مأموران دادگسترى  دستگير شدند .  عليرضا حقيقى  در خارج از كشور زندگى ميكند.

 

9   -   در 5 اسفند، قاسم شعله سعدى، بهنگام ورود به تهران، در فرودگاه دستگير شد.

 

10    -  جلال ملكشاه و پسر او كاوه، در سنندج، دستگير و زندانى شده‏اند.

 

11      سايت امروز نوشته است: مادر و نامزد عليرضا اشراقى سرانجام توانستند طى چند روز گذشته با وى ملاقات كنند. آنها مى‏گويند: وى به شدت لاغر شده بود، گفت كه هنوز در سلول انفرادى به سر مى‏برد و تاريخ محاكمه وى مشخص نيست.

 

12   -    در 23 دى ماه مهندس جواد طواّف  نويسنده وبلاگ   "رنگين كمان"  و از اعضاى  سابق انجمن اسلامى  دانشگاه اميركبير توسط مأموران شعبه 5 دادسراى  نظامى  تهران بازداشت شد . نامبرده پس از 5 روز بازداشت ، با سپردن دوميليون تومان قرار وثيقه به طور موقت آزاد شد .

 

13   -   در كرمانشاه، پدر معتاد،  دختر 13 ساله خود را به مردى 35 ساله، فروشنده مواد مخدر، فروخته‏است.

 

14  -   روز پنجشنبه هشتم اسفند ماه، كامبيز كاهه، منتقد و پژوهشگر سينمايى  و سعيد مستغاثى ، سردبير بخش ايرانى  سينما جهان و خبرگزارى  آيفاپرس و نويسنده سينمايى  و هنرى ، همزمان دستگير شده و به محل نامعلومى  برده شده اند. گفته ميشود كه منازل اين دو منتقد سينمايى  تحت تدابير شديد امنيتى  است.

 

15  -  همچنين شنيده   ميشود كه پيام فضلى  نژاد نيز بار ديگر به دادگاه احضار شده است.

 

16  -  بنا بر اطلاعيه 20 ديماه سازمان جوانان مبارز، محمد رستم زاده، از آزاديخواهان و مبارزان كردستان، توسط واواك زندانى شده‏است. جرم او «ضديت با نظام اسلامى» و «تبليغ عليه دين مبين اسلام» است.

 

17  -  در 1 بهمن، مهشيد حمزه پور اطلاع داد كه سيامك طاهرى، شوهر او را بازداشت كرده‏اند. طاهرى نويسنده كتاب براى كودكان است.

 

18    -  احمد مدادى و مهران گودرزى و صمد محمدى سه تن از فعالين سابق دانشجويى روز چهارشنبه 18 تير توسط حفاظت اطلاعات نيروى انتظامى بازداشت شدند. از محل نگهدارى دستگير شدگان اطلاعى در دست نيست

 

19 - محسن ميردامادي ، نماينده تهران و جليل سازگارنژاد نماينده شيراز در مجلس با شکايت مدعي العموم به اتهام تشويش اذهان عمومي به دادگاه احضار شدند .

 

 

20  -  دكتر فرزاد حميدي عضو جبهه متحد دانشجوييي باز داشت  شد

 

21  -  محسن مير دامادي مدير مسئول روزنامه نوروز محاكمه شد.

 

22  -  باز داشت و محاكمه رسول مهر پور نماينده دره گز به‏اتهام  نوشتن  اينكه شاهرودى عراقى است.

 

23  -  باز داشت و محاكمه شهربانو اماني نماينده اروميه .

 

24 - علی تعالی مدير کل سياسی انتظامی استانداری تهران گفت : دوازده نفر از تجمع کنندگان در مقابل هتل لاله که خواستار ملاقات با هيئت اعزامی سازمان ملل به ايران بودند توسط ماموران امنيتی دستگير شدند .

 

25 - کامبيز کاهه مترجم ومنتقد سينما که با نشرياتی همچون سينما جهان , مجله فيلم , دنيای تصوير , نقد سينما , سينمای نو , فصلنامه فارابي و فيلم اينتر نشنال همکاری ميکرد توسط ماموران اداره اماکن نيروهای انتظامي دستگير شد.

 

26 - امير عزتی منتقد سينما وبرنامه ساز تلويزيونی و عضو شورای نويسندگان ماهنامه فيلم توسط ماموران اداره اماکن نيروهای انتظامی دستگير شد .

 

27  -  علی معلم از منتقدين فيلم وسينما توسط ماموران اداره اماکن نيروهای انتظامی دستگير شد .

 

 

28  - جلال ملک شاه نويسنده و شاعر مقيم سنندج توسط نيروهای امنيتی دستگير شد . مدتی پيش کاوه فرزند اين نويسنده توسط نيروهای امنيتی دستگير شده بود .

 

29 –  در 7 دى ماه علیرضا جباری مترجم و همکار روزنامه های مستقل از جمله همکار مجله ی توقیف شده ی آدینه، در محل کارش توسط مامورین شخصی پوش دستگیر و وی را سپس به منزل اش برده و پس از تفتیش و ضبط نوارهای ویدئویی شخصی، دیسک کامپیوتر و تعدادی کتاب و دست نوشته، به همراه خود به محل نا معلومی برده اند. وی درهفده بهمن ماه آزاد شده بود.

عليرضا جباری نويسنده و مترجم عضو کانون نويسندگان ايران مجدداً توسط مأموران اداره اماکن نيروهای انتظامی بازداشت شد . آقای جباری توسط دادگاه تجديد نظر در شعبه 21 دادگاه انقلاب به سه سال حبس محکوم شد.(ايسنا  4/3/1382)

او توسط شعبه 1610 مجتمع ويژه فرودگاه مهرآباد به 253 ضربه شلاق ، چهار سال زندان و 6 ميليون ريال جزای نقدی محکوم شد گفتنی است که آقای جباری با  دستبند و زنجير به پا در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت .  ياس نو 4/2/82

٣٠ فروردين به اتهاماتي چون " تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران با اقدامات خود، شرب خمر، رابطه‌ي نامشروع، ترغيب و تشويق افراد به فساد و فحشاء، تهيه‌ي مشروبات الكلي و.." به ‌٤ سال زندان، ٢٥٣ ضربه شلاق و شش ميليون ريال جريمه ی نقدی  محکوم گرديد. وکيل اين روزنامه نگار و مترجم اعلام نموده است که " نحوه‌ي جلب، شعبه‌ي رسيدگي‌كننده به آن، محاكمه وي بدون حضور وكيل مدافع، احضار وي بدون احضارنامه‌ي رسمي و مواردي از اين دست با ضوابط قانوني پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري تطابق ندارد."  در ٢٦ اسفند ماه عليرضا جباری  پس از احضار به اداره ی اماکن، بازداشت و روانه ی زندان گرديد. اين دستگيری  درپي انتشار مصاحبه ی از وی صورت گرفته، که در آن عليرضا جباری  به تشريح  شرايط بازداشت و اعمال فشار بر وی  برای "اعتراف" گيری پرداخته بود

اين گونه اتهامات، تهمت هايي ست که در ايران همواره به روشنفکران لائيک زده شده است، اما در واقع "اتهام" اصلي عليرضا جباري عضويت در کانون نويسندگان ايران و مقالاتي است که در حمايت از ناصر زرافشان، وکيل و روزنامه نگاری که هم اکنون در زندان بسر مي برد، نوشته و در اختيار سايت‌هاي اينترنتي گذاشته است.

 

30 - محمد خليلی شاعر , مترجم و نويسنده عضو کانون نويسندگان ايران توسط ماموران امنيتی دستگير و 16 روز بازداشت شد .

 

31 - به گفته سردار مرتضی طلائی فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ در سال جاری 31575  نفر به اتهام مواد مخدر دستگير شدند.

 

32 - به گفته سرهنگ علی بيات , رئيس پليس 110 تهران سه شنبه بيش از يکصد نفر از جوانان در حين آتش بازی و استفاده از مواد محترقه توسط نيروهای انتظامی دستگير و زندانی شدند .

 

33 - نيروهای انتظامی بيش از 70 نفر از جوانان شرکت کننده در مراسم چهارشنبه سوری را در تبريز دستگير کردند.

 

34 - يک مقام قضايی اعلام کرد 33 نفر از دستگير شدگان در مراسم چهار شنبه سوری در بندر انزلی به اتهام بر هم زدن نظم عمومی محاکمه ميشوند . متهمين 18 تا 20 ساله ميباشند .

 

35 - نرگس محمدی از فعالان" ملي ـ مذهبی" به علت مصاحبه با راديوهای بين المللي فارسي زبان ,  توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب به يکسال حبس تعليقی محکوم گرديد . اتهامات وی عبارتند از : اقدام عليه امنيت ملی , تبليغ عليه نظام , توهين وافترا به مسئولان نظام به ويژه قوه قضائيه .

 

36 - محمد علي دادخواه وکيل زنداني , پس از گفتگو با هيئت اعزامی سازمان ملل به همراه تعدادی ديگری از زندانيان ممنوع الملاقات گرديدند .

 

37 - امير عباس فخرآور از فعالين جنبش دانشجوئی در شعبه 26 دادگاه انقلاب ، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و روانه زندان شد .

 

37 - بدنبال اعتراضات دانشجويي آبان وآذر ماه سال جاری که تعداد زيادی از دانشجويان توسط ماموران امنيتی دستگير شدند , اکنون تعداد زيادی از دانشجويان توسط کميته های انضباطی دانشگاهها به محروميت از تحصيل , تبعيد , شلاق , جريمه نقدی و اخراج توسط کميته های انضباطی محکوم شده اند که اسامی بخشی از آنها به شرح زير است :

 جابر نخعی , مجيد مقدری اميری , احسان مطلبي , امير راعی فر , امين محمدزاده از دانشگاه فردوسی مشهد.

يحيی صفی آريان , عليرضا خوشبخت , زهرا توحيدی , مجيد افرند از دانشگاه بوعلی سينا و علوم پزشکی همدان .

احمد عليپور دبير انجمن اسلامی دانشگاه زابل . مهدی محمودی از دانشگاه زاهدان . ويدا مجد از دانشگاه صنعتی سهند . حجت الله سلطانی فر از دانشگاه چمران اهواز . آرش حقانی و پيمان خليلی از دانشگاه اروميه . محمد عبادی از دانشگاه تربيت معلم . فرهاد دهقان و خانم کريمی از دانشگاه شيراز . حمدان تقوی و روزبه شفيعی از دانشگاه خواجه نصير. سعيد حبيبی از دانشگاه علامه طبا طبايی . رضا رئيسی و هادی طباطبايی از دانشکده علوم اجتماعی .

شيرين ملک حسينی , سيد مهدی جلالی و عليرضا فتوت از دانشگاه اراک . وحيد محمدی تبار , روح الله ملک پور , محسن يوسفی , اردوان قرائتی , مهدی دانش و هاشم زندی از دانشگاه ياسوج . جواد رضايی , مجيد حاج بابايی , يوسف سميعی , کوروش جعفری , فاطمه بلبل پور , مهدی يساولی , شهرام روحی , مهدی عاقل , مهدی سعيد پور , هادی نعمتی و هادی ملک از دانشگاه بهشتی

 

38 - سيامک پورزند روزنامه نگار 73 ساله مجدداً توسط نيروهاي امنيتي به زندان منتقل گرديد .

 

39 - دکتر نعمت احمدي استاد حقوق دانشگاه تهران و وکيل مدافع تعدادي از فعالان سياسي و دانشجوئي به حکم شعبه 1410 دادگاه ويژه کارکنان دولت بازداشت شد . اتهام وي مصاحبه با راديوهاي فارسي زبان بين المللي در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران مي باشد .

 

40  -  ميثم امانی ، عبدالرحمان نادری و قاسم عطائی عظيمی سه تن از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار به دستور قاضی سيدی رئيس شعبه دوم دادگستری سبزوار بازداشت شدند . اتهام نامبردگان بدين شرح است : نشراکاذيب ، تشويش اذهان عمومی و توهين . شاکيان آنها عبارتند از شورای تأمين شهرستان سبزوار ، فرماندهی سپاه پاسداران ، تيپ 47 سلمان و بسيج شهرستان سبزوار . ( اميرکبير 31/2/82 )

 

41  -  مهندس عباس امير انتظام قديمی ترين زندانی سياسی جمهوری اسلامی که جهت معالجه به طور موقت از زندان آزاد شده بود به علت پيشنهاد برگزاری رفراندوم برای تعيين نظام ، دستگير و روانه زندان گرديد. ( اميرکبير 7/2/82)

 

42  -  براساس حکم صادره از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به رياست قاضی حداد 15 نفر از فعالين " ملي ـ مذهبي " به زندان و محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. اسامی محکومين و مدت محکوميت آنها به شرح زير است : ( ايسنا 20/2/82)

 

-   مهندس عزت الله سحابي        11 سال زندان و        10 سال محروميت از حقوق اجتماعی .

-   تقی رحمانی                       11 سال زندان و       10 سال محروميت از حقوق اجتماعی.

-   هدی صابر                       10 سال زندان و        10 سال محروميت از حقوق اجتماعی .

-   دکتر حبيب الله پيمان             9  سال زندان و        10 سال محروميت از حقوق اجتماعی .

-   دکتر محمد ملکی                 9  سال زندان و        10 سال محروميت از حقوق اجتماعی .

-   محمد بسته نگار                  9  سال زندان و        10 سال محروميت از حقوق اجتماعی .

-   رضا علیچجانی                  6   سال زندان و        5  سال محروميت از حقوق اجتماعی .

-   محمد مهدی اردهالی             6  سال زندان و         5 سال محروميت از حقوق اجتماعی .

  - سعید مدنی                        6  سال زندان و         5 سال محروميت از حقوق اجتماعی .

 -   دکتر رضا رئیسی طوسی     4  سال زندان و         5 سال محروميت از حقوق اجتماعی .

-   دکتر محمد حسین رفیعی       4  سال زندان و         5 سال محروميت از حقوق اجتماعی .

-   علیرضا رجائی                 4  سال زندان و         5 سال محروميت از حقوق اجتماعی .

-   مرتضی کاظمیان               4   سال زندان و        5 سال محروميت از حقوق اجتماعی .

-   محمود عمرانی                 4  سال زندان و         5 سال محروميت از حقوق اجتماعی .

-   مسعود پدرام                    4  سال زندان و         5 سال محروميت از حقوق اجتماعی .

 

43  -  يکی از بازديدکنندگان نمايشگاه مطبوعات درتهران توسط همراهان حسين شريتمعداری مدير مسئول روزنامه کيهان مورد ضرب وشتم قرار گرفت , و توسط مأموران امنيتی لباس شخصی بازداشت گرديد. ( ياس نو 20 / 2/ 82 )

 

44  -  بنا بر اطلاعيه منتشره از طر ف " جبهه دمکراتيک ايران"  13 تن از فعالين اين تشکل و فرهنگيان در تهران و کرج توسط مأموران اطلاعاتی و دادگاه انقلاب دستگير شدند. اسامی بخشی از بازداشت شدگان عبارتنداز : اسد شقاقی , امير ساران , صدرنيا , مصطفی پيران , بيات , سعيد طبسی و مجيد بيگ پور.

 

45  -  نيروهای انتظامی شهرستان همدان 22 دانشجوی دختر و پسر رشته باستان شناسی دانشگاه بوعلی سينا را در « ديوين » واقع در دامنه های الوند به بهانه نداشتن مجوز بازداشت کردند . گفتنی است ، هفته قبل نيز مراسم جشن فارغ التحصيلی دانشجويان رشته شيمی همين دانشگاه  با دخالت نيروهای انتظامی به هم خورد . ( ايسنا 21/3/1382 )

 

46  -  روزبه شفيعی و محمد فرقدانی از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصير طوسی توسط ماموران دادگاه انقلاب بازداشت  شدند و اطلاعی از محل بازداشتشان در دست نيست. ( امير کبير 26/3/1382)

 

47  -  مأموران امنيتی لباس شخصی به خوابگاه های چمران دانشگاه تهران حمله کرده ، اقدام به تخريب دربها و شکستن شيشه ها و ضرب و شتم دانشجويان نمودند . مهدی خيامی از دانشجويان ساکن ساختمان 70 را بعد از ضرب و شتم شديد بازداشت کردند. ( امير کبير 24/3/1382)

 

48  -  محمدصادق اسفندياری ، نويد هاشمی ، احمد مشکاتی ، مهدی شيرزاد ، امين بزرگيان ، ميثم جولايی و محمدرضا جلائی پور از دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط نيروهای امنيتی بازداشت و يا ربوده شدند . (اميرکبير 28/3/1382)

 

49  -  بنا به گفته علی اصغر خداياری معاون دانشجويی دانشگاه تهران ، 32 دانشجو توسط مأموران اطلاعاتی و امنيتی بازداشت شدند . ( ايسنا 28/3/1382 )

 

50  -  انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران اسامی تعدادی از دانشجويان بازداشت شده را به اين شرح اعلام کرد : 1 ـ محمود محمدی نيک ( دانشکده فنی ) 2 ـ تقی امانی (حقوق ) 3 ـ عماد حسين زاده (گرافيک ) 4 ـ سعيد نوروزی ارغندی 5 ـ وحيدرضا قدمياری (فنی ) 6 ـ مهدی قريشی 7 ـ مهدی محمدی پور 8 ـ محمدرضا جمالی راد (عمران) 9 ـ احمد مصطفوی (رباتيک ) 10 ـ خالد بايزدی ( زبان ) 11 ـ محمدجواد صداقت ( مديريت صنعتی ) 12 ـ سيد حنيف نبوی ( مکانيک ) 13 ـ محمد حسن ملايمی 14 ـ روح الله بدری ( تاريخ ) 15 ـ کورش نصيری 16 ـ سيدمهدی تجدد 17 ـ کريم اسکندری 18 ـ ياشا صمدی 19 ـ لطيف نيک نژاد (تاريخ ) 20 ـ فاتح سرشار ( ادبيات عرب ) 21 ـ مرتضی چراغی ( هنر) 22 ـ محمد بحرانی (نمايش ) 23 ـ اميرحسين اعتمادی (فنی ) 24 ـ علی کاظمی ( هنرها) 25 ـ ميثم رشيدی (اقتصاد) 26 ـ رضا خانی پور راد (معماری ) 27 ـ محمدحسين اجدادی (فنی) 28 ـ سعيد قاسمی نژاد (فنی) (ايسنا 28/3/1382 )

 

51  -  سيد محمد باقر ذکايی اسکويی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به حکم دادگاه انقلاب توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگير شد. (خبرگزاری ايلنا 30/3/1382

 

52  -  مجتبی نجفی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی توسط مأموران امنيتی بازداشت شد. ( امير کبير 30/3/1382 )

 

53  -  علی اصغر خداياری معاون دانشجويی دانشگاه تهران اعلام کرد آقای حسين نعمتی دانشجوی فوق ليسانس علوم اجتماعی که توسط مأموران امنيتی مجروح شده بود به همراه محسن فاتحی دانشجوی رشته جامعه شناسی و روح الله بدری دانشجوی تاريخ در راه بيمارستان توسط مأموران امنيتی لباس شخصی دستگير شدند . ( ايسنا 22/3/1382 )

 

54  -  کورش صحتی ، عضو شورای مرکزی جبهه متحد دانشجويی در دادگاه تجديد نظر توسط شعبه 21 دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم شد . وی در فروردين ماه توسط وزارت اطلاعات دستگير شده بود . ( ايسنا 8/3/1382 )

 

55  -  تجمع دانشجويان دانشگاه اورميه در پرديس شهر توسط نيروهای انتظامی محاصره و 250 نفر از آنان با سه دستگاه اتوبوس به مکان نامعلومی منتقل شدند . ( سايت اميرکبير 31/3/1382)

 

56  -  نيروهای انتظامی شهرستان يزد با پرتاب گازاشک آور و گازهای دودزا و فلفل با دانشجويان متحصن و مردم حامی آنها درگير شده و 16 نفر از دانشجويان را بازداشت کرده و در زندان مورد ضرب و شتم قرار دادند .

 

57  -  علی اصغر احمدی معاون امنيتی وزير کشور اعلام کرد در نا آرامی های اخير تهران 250 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات ، توسط نيروهای انتظامی، امنيتی و اطلاعاتی دستگير شده اند. (خبرگزاری فارس 26/3/1382

 

58  -  سرهنگ عليپور فرمانده نيروی انتظامی مشهد اعلام نمود 80 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات توسط نيروهای انتظامی بازداشت شدند . نامبرده اتهامات عده ای از دستگير شدگان را به اين شرح اعلام کرد : ارسال اخبار الکترونيکی از طريق سايت ها اينترنتی ، تصوير برداری و عکس برداری برای رسانه های خارجی و همکاری و عضويت در سازمانهای مخالف نظام . ( ايسنا 28/3/1382 )

 

59  - رامين ناصح ، دبير کل حزب آينده سازان ايران و مسئول تشکيلات جبهه ملی در خوزستان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد . جرم نامبرده دعوت از دکتر پرويز ورجاوند سخنگوی جبهه ملی برای سخنرانی در اهواز بود . گفتنی است که با هجوم نيروهای امنيتی از اين سخنرانی جلوگيری به عمل آمد . ( حزب آينده سازان ايران 8/3/1382

 

60 -   سياوش حاجی حسن از هواداران حزب ملت ايران در شهرستان بوکان توسط مأموران امنيتی بازداشت شد . ( حزب ملت ايران 13/3/1382 )

 

61  -   فرهاد دوستی عضو جبهه دمکراتيک ايران توسط مأموران امنيتی بازداشت شد . مأموران شعبه 6 دادگاه انقلاب منزل وی را بازرسی نمودند . نامبرده قبلاً در تظاهرات 16 آذر 1381 دستگير و مدت سه ماه در زندان اوين بسر برد . ( جبهه دمکراتيک ايران 15/3/1382 )

 

62  -   دکتر حميد فرزاد( سخنگو جبهه ) ، بابک عدل ، اکبر خوانساری ، مرتضی رسول زادگان ، بينا داراب زند ، رضا جابری و ابراهيم پور از فعالين جبهه دمکراتيک ايران در تظاهرات کوی دانشگاه تهران توسط مأموران امنيتی بازداشت شدند . ( جبهه دمکراتيک ايران 27/3/1382)

 

63  -   مهرداد حيدرپور و  همسرش  خانم مه لقا فخرآور خواهر دانشجوی زندانی امير عباس فخرآور به دليل اطلاع رسانی درباره اعتصاب غذای امير عباس فخرآور در زندان قصر تهران توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند. ( جنبش 26/3/1382)

 

64  -   محمد رضايی از همکاران «دفتر پژوهش های شريعتی » و علی اصغر صادقی کارمند مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط نيروهای امنيتی دستگير شدند . ( ايلنا 28/3/1382 )

 

65 -  دکتر حبيب الله داوران و دکتر فرهاد بهبهانی نويسندگان کتاب « در محفل حاج آقا » به علت شکايت مدعی العموم به دادگاه احضار شدند . نامبردگان از امضاء کنندگان نامه 90 نفره در ارديبهشت 1369 خطاب به هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور وقت بودند که توسط وزارت اطلاعات دستگير و در زندان مورد شکنجه قرار گرفته بودند . آنها خاطرات دوران بازجويی خودرا در کتاب مذکور شرح داده و حسين شريعتمداری مدير مسئول کيهان را يکی از بازجويان خود معرفی کرده اند . ( ايسنا 19/3/1382  روزنامه ايران 12/3/1382

 

66 - در 29 بهمن، محسن سازگارا دستگير و زندانى شد. در زندان، اعتصاب دارو و غذا كرد،  به بيمارستان منتقل شد و چندى بعد  آزاد شد.

در خرداد 82، محسن سازگارا و پسرش وحيد دستگير شدند محسن و وحيد سازگارا به اتهام تحريك جنبش دانشجويى و با حكم دادستان عمومى و انقلاب تهران جلب شدند. همسر سازگارا از اعتصاب غذاى محسن سازگارا با ديدن حكم خبر داد. وى هم‏چنين از درج نام امين بزرگيان سردبير روزنامه توقيف شده گلستان ايران در برگه جلب خبر داد.  محسن سازگارا عضو « ائتلاف ملی آزاديخواهان » و فرزندش وحيد سازگارا به دستور دادستان تهران دستگير شدند. منزل نامبرده توسط مأموران مورد بازرسی قرار گرفت و تمامی مدارک و اسناد و همچنين کامپيوتر وی را  مصادره کردند. گفتنی است که سازگارا در تاريخ 16/3/1382 توسط وزارت اطلاعات ممنوع الخروج اعلام گرديد. نامبرده از اولين لحظات دستگيری اقدام به اعتصاب غذا و دارو نموده است . ( امير کبير 25/3/1382)

 

67  -  کاظم مجدم عضو کميته مرکزی حزب الوفاق خوزستان در اهواز توسط مأموران امنيتی دستگير شد . در بازرسی منزل نامبرده تمامی کتابها ، عکس ها و  cdها موجود توسط مأموران امنيتی ضبط گرديد .  اين حزب از سال 1381 در چهار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی فعاليت خودرا آغاز کرده است  . ( حزب الوفاق 12/3/1382 )  

 

 

68 - در 21 خرداد 82،  حسن زارع زاده اردشير دستگير شد. او عضو جبهه دموكراتيك ايران است و در اطراف دانشگاه تهران دستگير شده‏است.

بنا بر اطلاع سايت پيك ايران (21 خرداد 82)، در ميان دستگير شدگان، تعدادى از دانشجويان عضو دفتر تحكيم وحدت نيز وجود دارند. اين گزارش حاكى است كه اين دانشجويان توسط دو خود رو پژو به مكان نامعلومى منتقل شده‏اند. اسامى تعدادى از دانشجويان از اين قرار است : حميد جناب، مهدى بالاوى، شهاب حداد و يوسف سمعى. اين دانشجويان همگى عضو انجمن دانشجويان "دنشگاه شهيد بهشتى" هستند.

 

69 - 22خرداد82، بابك پيامى، كارگردان فيلم "رأى مخفى" كه جايزه ونيز را به خاطر فيلم خود دريافت كرده، بازداشت شد.

 

70 - 24 خرداد 82، در پى اخبار مربوط به دستگيرى پنج نفر دانشجوى دختر خوابگاههاى فاطميه دانشگاه تهران، سردار تقى زاده، رييس پليس اداره آگاهى تهران، در پاسخ به اين سئوال كه وضعيت دستگير شدگان چگونه است؟ اظهار داشت كه در حال حاضر مشخص شده است كه دو نفر از خانم‏هاى دستگير شده در دست نيروهاى انتظامى مى‏باشند، ولى از وضعيت سه نفر ديگر اطلاعى در دست نيست.

 

71 - 26 خرداد 82،  دستگيرى  30 نفر در بلوار كشاورز تهران. بگزارش ايرنا، فرمانده ناحيه انتظامى تهران بزرگ " مرتضى طلايى خبر از دستگيرى جمعى 30 نفره كه وى آنان را " اراذل و اوباش " بلوار كشاورز ناميد،داد. اين عده از سوى نيروهاى انتظامى مستقر در پارك لاله دستگير شده‏اند.

 

72- 26خرداد 82، هادى كحال‏زاده دبير سابق انجمن‏اسلامى دانشجويان دانشگاه علامه از اينكه هيچ اطلاعى از وضعيت مجتبى نجفى در دست نيست، نگرانى انجمن اسلامى را ابراز كرد. همچنين او نگرانى انجمن را بابت ادامه روند دستگيريهاى اخير اعلام كرد.

 

16ماه زندان و جريمه نقدى براى دو دانشجوى ملايرى: دادگاه تجديدنظر، حجت‏الله رحيمى و پرويز تركاشوند، اعضاى شوراى عمومى انجمن اسلامى مجتمع آموزش عالى ملاير را به يك سال زندان به همراه صدهزار تومان و چهارماه زندان به همراه پنجاه هزار تومان محكوم كرده است.

 

 

73 -   اسامى تعدادی از  دانشجويان دستگير شده درروزهای 18 تیر 1382 در  تبريز و تهران و يزد و مفقودين كه بدست آمده‏اند:

سالار گلستانى‏

مسعود گردانى(پيام نور(

فرهاد شهنيا

سيامك حنيفى‏

اميد غمديده(جغرافيا79(

محمدعلى اقبالى (سيالات 78(

بهروز كرمى (سيالات‏78)

پرهام روشنى (زمين شناسى‏80(

اميد خراسانى (زبان(

عليرضا كرمى (برق‏80(

حسن احمديان (فلسفه‏81(

حسين ارشدى (فلسفه‏81(

على صادقى(برق‏75(

سالار گلستانى‏

مهدى فولادوند (كاربردى‏80(

اميد چگينى (برق 79(

مهدى نوروزيان

محمد محمدى (تربيت بدنى‏80 (

 محمد جواد عزيزى فر

روزبه شكرى (78فيزيك(

مصطفى غلام نژاد (فيزيك 79(

رضا اسدزاده (فيزيك 79(

رشيد مجدد (زمين شناسى 79(

حامد محمدى

 حسن زارع زاده اردشير، عضو جبهه دموكراتيك ايران

 محمد استكى دانشجوى دانشگاه يزد

 يحيى مسعودى نژاد، دانشجوى دانشگاه يزد.

 نيك فرجام دانشجوى امير كبير.

 تفرشى دانشجوى تربين معلم.

 

74 - انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تربيت معلم اعلام كرد كه سه تن از اعضاى اين تشكل به نام‏هاى جواد كاووسيان، تقى كيانى و هادى كرامتى، نيمه شب توسط برخى افراد ناشناس بازداشت شده‏اند.

 

75 - عباس شرفى عضو سابق شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تربيت معلم واحد حصارك نيز توسط دادگاه انقلاب كرج بازداشت شده است.

دو تن از دانشجويان بازداشت شده دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسى (شفيعى و محمد فرقدانى)، در اوين به سر مى‏برند.  بيانيه انجمن اسلامى اين دانشگاه همچنين از بازداشت حامد يزدان نجات و احضار بيش از 25 نفر از دانشجويان به دادگاه نيز خبر داده است.

عبدالله مؤمنى دبير تشكيلات طيف علامه دفتر تحكيم وحدت، بعد از جلسه شوارى تهران دفتر تحكيم وحدت در ساعت 30:8 شب روز چهار شنبه 82/4/4 توسط افراد لباس شخصى بازداشت شد

 

76 - اسامى 9 تن از بازداشت شدگان دانشگاه ايلام بدين شرحند:

كامران مولايى و رضا بهنام پور و محمد سياه پوش و رضا وفايى يگانه و قدرت شكرى تبار و سعيد اوانى و سيد احمد حسينى و احسان جمشيدى و حميد بيگ پور.

لازم به ذكر است اين افراد به جرمهاي مختلف از جمله تشويش اذهان عمومي ، نوشتن نامه اي سرگشاده به رهبر ، و ... بازداشت گرديده اند و در ضمن تمامي اين اعضا از فعالين سياسي دانشگاه ايلام و انجمن اسلامي دانشجويان و تعدادي از آنها از جمله كامران مولايي ، احسان جمشيدي ، قدرت شكري تبار ، رضا وفايي و سيد احمد حسيني عضو خانه نشريات دانشجويي كه نگارنده نامه سر گشاده به رهبر ايران بودند مي باشند .

 

77 - براى دستگيرى دانشجويان ديگرى، به نامهاى امير پاكزاد مقدم دبير انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه علوم بزشكى يزد و محمد رضا رحيمى راد مراجعه كردند كه موفق به يافتن آنها نشدند.

 

78 - جمعى از دانشجويان علم و صنعت تهران با ارسال نامه‏اى به رئيس جمهورى، ضمن اشاره با بازداشت سيد باقر زكى اسكويى، روح‏الله روحانى، مصطفى خسروى و ميثم طالبى، خواستار تعيين وضعيت اين دانشجويان شدند.

 

79 - در 25 تير نيز، سه عضو دفتر تحكيم وحدت دستگير شدند: على صادقى و سعيد بابائى و امير محمدى.

 

80 - يك روزنامه‏نگار بنام آرش صالحى در جريان حوادث شب هجده تير، بازداشت شده‏است.

 

81 - على آراسته، امير حمزه اى ،رضا ميلان، حسين خدايارى ،بهايى، الهام نصوتى و خواهر او از فعالان انجمن اسلامى دانشگاه باهنر كرمان بودند كه بازداشت شده اند .

 

82 - بازداشت دبيران دو تشكل اصلاح طلب در مسجد سليمان:  تشكل اصلاح طلب "كانون انديشه فرزندان خورشيد" روز شنبه 21 تير 82 از بازداشت "ارسلان جعفرى بهمنى" دبير اين تشكل به همراه "رضا مرادى" دبير سازمان "فرزندان فردا" تشكل اصلاح طلب ديگر اين شهر خبر داد.

 

83 - آخرين اخبار در مورد دانشجويان دستگير شده انجمن اسلامى مجتمع آموزش عالى ملاير حاكى  از آن است كه هنوز آقايان محمد رهبرى و مهدى محبتى و خانم هاشمى گودرزى  و زهرا جانى پور همچنان در زندان بسر مى برند و البته آقايان حجت الله رحيمى  و پرويز تركاشوند كه قبلا جهت گزراندن دوران محكوميت قبلى خود و ابلاغ حكم تجديد نظر به صورت غير متعارف و بر خلاف روش معمول دستگير شده بودند در پرونده اخير دوباره به دادگاه فراخوانده شده‏اند. و هنوز از تاريخ دادگاه اين دانشجويان خبر دقيقى در دست نيست.

 

84 - اسامى 3 تن از دانشجويان بازداشتى كرمان عبارت است از: امير حمزه‏اى مقدم، رضا ميلان و حسين خدايارى همچنين گفته ميشود امنيت شهر كرمان به كوماندوهاى  سپاه سپرده شده است.

رضايى بابادى معاون سياسى امنيتى استاندار تهران، در گفتگو با ايسنا، تعداد تقريبى دستگيرشدگان در روز چهارشنبه 18 تير را 250 نفر اعلام‏

كرد.

 

85 -  در  بيانيه ای  از دستگيرى رهبران دانشجوئى، رضا عامرى نصب، على مقتدرى  و آرش هاشمى كه در جريان بيان صلح آميز عقايد سياسى خود مورد حمله قرار گرفتند، اظهار نگرانى شده‏است .

 

86 - طباطبايى، عضو شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير به خبرنگار ايسنا گفته است: على‏رضا محموديان، دانشجوى مهندسى شيمى و عضو سابق شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير كه به دادگاه احضار شده بود، پس از مراجعه به دادگاه، بازداشت و به گفته خانواده اين دانشجو كه به همراه وى به دادگاه رفته بوده‏اند پس از بازداشت توسط وزارت اطلاعات، به زندان اوين منتقل شده‏است.   دو تن ديگر از اعضاى سابق شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشگاه اميركبير نيز احضار شده بودند كه روز چهارشنبه هفته گذشته در دادگاه حاضر شده‏اند.

 

87 - دادگاه انقلاب، حكم شش دانشجوى دانشگاه اميركبير را كه در جريان ناآرامى‏هاى خردادماه دستگير شده بودند، صادر كرد. بر اساس احكام صادر شده از سوى «دادگاه انقلاب»،  ارسلان شميرانى به پرداخت 1 ميليون تومان جزاى نقدى و سى ضربه شلاق تعليقى و محمد مهدى فرهنگيان نيز به سه ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعليقى محكوم شده‏اند.

 

88 - مصاحبه مطبوعاتى، شرط آزادى مهدى حبيبى است: به  گزارش خبرنگار خبرنامه اميركبير، مهدى حبيبى دبير انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه امير كبير كه از روز 18 تير در بازداشت به سر مى برد، براى انجام مصاحبه مطبوعاتى در زندان اوين تحت فشار قرار دارد. پرونده مهدى حبيبى براى بررسى به دادگاه انقلاب ارجاع  شده و دادگاه انقلاب آزادى وى را منوط به ارائه وثيقه و يا انجام مصاحبه مطبوعاتى در درون زندان اوين كرده است.

 

89 - بر اساس حکم صادره از جانب کميته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی ايران ، سه دانشجو بنامهای آقايان فيجان ، شفيعی و قربانی هر يک به ترتيب به مدت دو ترم و يک ترم محروميت از تحصيل و اخطار کتبی محکوم شدند . جرم نامبردگان دفاع از فعاليت ها سياسی و فرهنگی در دانشگاه می باشد . ( اميرکبير 10/3/1382 )

 

90 -  احسان مصلی و امير راعی فر از اعضای انجمن اسلامی دانشکده پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به حکم کميته انضباطی اين دانشگاه برای مدت يک ماه تعليق شدند . (امروز 22/3/1382 )

 

 

91 - منزل "مهدى پوررحيم" عضو شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه علم و صنعت و شوراى تهران دفتر تحكيم وحدت، شب پنجشنبه 5 تير 82 از سوى عده‏اى كه نامه‏اى به امضاى دادستان تهران به همراه داشتند مورد تفتيش قرار گرفت

 

92 - جعفر پناهى، سينماگر مشهور ايران، از 13 تا 23 ژوئيه، در دو نوبت و هر نوبت، 3 تا 4 ساعت، توسط مأموران واواك بازجوئى شده‏است. سئوالها از او گويا هستند: مليت سينماگرانى كه، در فستيوالها، پناهى با آنها روابط داشته، چه بوده‏است؟ چرا در ايران، فيلمهاى "سياه" و بدون مجوز مى‏سازد؟ بودجه آن از كجا تأمين مى‏شود؟ چگونه و به پيشنهاد چه افرادى فيلم "طلاى سرخ" را، بدون مجوز، به فستيوال كن، ارائه شده‏است؟

 

93 - ماهى پيش از بازجوئى جعفر پناهى، بابك پيامى، سينماگر مشهور ديگر، دستگير و زندانى شد

 

 

اسامى بدست آمده از برخی از زندانيان جبهه دموكراتيك ايران:

 

1 - حميد ابراهيم پور

2 - رضا اشرف (جبهه متحد دانشجوئى)

3 - احمد باطبى (عضو شوراى مركزى جبهه متحد دانشجوئى)

4 - حجت بختيارى

5 - مهدى بنى‏عامريان (عضو شوراى متحد دانشجوئى)

6 - احسان بيات

7 - بيگ پور

8 - حسين خسروانى

9- اكبر خوانسارى

10 - عباس دلدار

11 - فرهاد دوستى

12 - ساناز شريفى

13 - اسد شقايقى (كميته تبليغات)

14 - حشمت طبرزى (دبير كل جبهه دموكراتيك ايران)

15 -  محمد طبسى

16 - بابك عادل و

17 - اميد عباسقلى نژاد (عضو شوراى مركزى و مسئول روابط عمومى جبهه دموكراتيك)

18 -  مهدى فراحى شانديز

19 - قادر نيا

20 - سعيد كماليها

21- مهدى لهراسبى

22 - حميد مالميريان

23 - موچهر محمدى (عضو شوراى مركزى جبهه دموكراتيك و دبير كل اتحاديه ملى)

24 - اكبر محمدى (عضو شوراى مركزى جبهه متحد دانشجوئى)

25 - فتاح مدنى

26 –  بهنام

27 -   جيهه

28 -   نيما

29 -   كاوه.

 

 

اسامی بدست آمده از برخی زندانيان سياسى دیگر:

 

1 - على افشارى

3 - مهدى امين زاده (عضو تحكيم وحدت)

4 - عبدالله امينى و 5 –

6 - افشين بايمانى

7 - امين بزرگيان (انجمن اسلامى دانشگاه تهران)

8 - فاضل ثابت

9 - بهروز جاويد تهرانى

10 - احسان جمشيدى

11 - مهدى حبيبى

12 - سيد احمد حسينى

13 - حسن خاورى

14 - خسروى (انجمن اسلامى دانشگاه علم و صنعت)

15 - ناصر زرافشان

16 - محمد سياهپوش

17 - صادق سيستانى

18 - على رضا شريعت پناهى

19 - قدرت شكرى تبار

20 - روزيه شفيعى (انجمن اسلامى دانشگاه خواجه نصير)

21 - مهدى شيرزاد (انجمن اسلامى دانشگاه تهران)

22 - پيمان عارف (انجمن اسلامى دانشگاه تهران)

23 - رضا عامرى نصب (دفتر تحكيم وحدت)

24 - رضا عاملى

25 - محمد مهدى فرهنگيان (دانشجوى پلى تكنيك)

26 - غلامحسين كلبى

27 - منصور كنگره

28 - سعيد ماسورى

29 - رضا محمدى

30 - سيمين محمدى

31 - محمد محمودنيا

32 - فريبرز محمودى

33 - رضا ملك

34 - رضا مهرگان

35 - ابراهيم مؤمنى

36 - عبدالله مؤمنى (دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت)

37 - غلامرضا (كوروش) ميرزاخان

38 - رضا وفائى يگانه

39 - آرش هاشمى

40 – حسن  يوسفى اشكورى

41 – آرش صالحى

 42 -  امير طيرانى

 

 

 

احضار شده،  محاکمه شده و شلاق خورده اند:

 

1  -   چهار جوان به نامهای بهزاد , عباس , مسعود و بهرام به اتهام تجاوز به عنف در شعبه 1605دادگاه جنايی تهران به چهار  سال زندان و 396 ضربه شلاق محکوم شدند .

 

2  - محمد توسلی و محسن محققی از اعضای نهضت آزادی به شعبه 21 دادگاه انقلاب تهران احضار شدند . 

 

3  -  محمد باقر تسوجی سرمايه گذار فيلم های " رخساره " به کارگردانی امير قويدل ، فيلم " صورتی " به کارگردانی فريدون جيرانی و فيلم " روز ولنتاين " به کارگردانی همايون اسعديان ، توسط مأموران اداره اماکن نيروهای انتظامی احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت . گفتنی است که تعدادی از هنرپيشگان و دست اندرکاران امور سينما همچون خانمها : مريم روستا ، ياسمن صوفی ، سپيده ابروآويز ، نرگس ويشکائی و عسل ثمری نیز  توسط همين ارگان امنيتی احضار و بازجوئی شدند .

 

4 -  فواد صادقی مدير مسئول سايت خبری " بازتاب " به علت شکايت صدا و سيمای جمهوری اسلامی , به اتهام تشويش اذهان عمومی و نشر اکا ذيب به شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران احضار شد  

 

5  - حسن اصغری عضو کانون نويسندگان ايران توسط مأموران امنيتی احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت . 

 

6  - محمد رضا نسب عبداللهی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ولی عصر رفسنجان به شعبه چهارم دادگستری کرمان احضار شد . اتهام وی درج مقاله ای در هشتمين شماره نشريه دانشجويی " نقطه سر خط " به تاريخ آبان 1380 می باشد .

 

7  - پنج دانشجوی دانشگاه يزد که در اعتراض به لغو سخنرانی دکتر پيمان شرکت کرده بودند ، به اتهام توهين به مقام رهبری به دادگاه انقلاب يزد احضار شدند.

 

8  - دکتر محمود کاشانی استاد حقوق دانشگاه تهران و عضو هيئت مديره کانون وکلای دادگستری , به علت شکايت آيت الله سيد حسن مرعشی معاون قضايی قوه قضا ئيه به شعبه 1408دادگاه عمومی تهران احضار شد .

 

9 - رضا گلپور چمر کوهی نويسنده کتاب " شنود اشباح " به علت شکايت علی ربيعی مسئول دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی در شعبه 1410 دادگستری تهران به رياست  قاضی سعيد مرتضوی محاکمه شد .

 

10 -چهار دانشجوي عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه خواجه نصير مجدداً به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شدند . اين دانشجويان گردانندگان نشريه دانشجوئي توقيف شده " فرياد" مي باشند . اسامي آنها عبارت است از : روزبه شفيعي ، علي رحمتي نژاد ، مرتضي تقي پور و محمد شيروند . شاکي نامبردگان وزارت اطلاعات مي باشد. اتهامات آنها عبارتند از : اقدام عليه امنيت ملي ، توهين به ارکان نظام و مقدسات . گفتني است که اين دانشجويان در تير ماه 1380 دستگير و به مدت دو ماه در بند 209 اوين زنداني بودند .

 

11 -سيد باقر اسکويي ، فرهاد بدري ، روح الله اسلامي ، فرهنگ عمري ، سعيد محمدي ، امير تفرشي و مهدي ايماني مهر از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت تهران به علت اعتراضات صنفي به کميته انضباطي دانشگاه احضار شدند . گفتني است اين احضار ها در راستاي داير شدن شعبه اي از دادگاه انقلاب در کميته هاي انضباطي دانشگاهها مي باشد .

 

12 - عماد بهاور و نويد غلامي از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه يزد ، به دستور شعبه 4 دادگاه انقلاب يزد دستگير و زنداني شدند . همچنين سه دانشجوي ديگر به اسامي بهروز خالقي ، عليرضا فرخ نيا و آزاده ضياء به دادگاه انقلاب احضار شدند . شاکيان اين پرونده بسيج دانشجوئي و نهاد نمايندگي ولي فقيه مي باشند .

 

13 -   به گفته سردار احمد روزبهانی معاون امر به معروف و نهی از منکر بسيج تهران بزرگ 68 نفر از دختران وپسران جوانی که از طريق  اينتر نت با يکد يگر ارتباط برقرار کرده بودند , توسط نيروهای بسيجی دستگير شدند .

 

14  -  عطا مرادی دانشجوی حقوق دانشگاه تهران , روزنامه نگار و از اعضای موسس " اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران " به دادگاه انقلاب احضار شد.( اطلاعيه صادره از سوی اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان 17/2/82 )

 

15  -  به گزارش کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان ، خانم پريسا بابايی فر شاعر و نويسنده به دادگاه انقلاب احضار شد .

 

16  -   دکتر پرويز ورجاوند عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران به دادگاه انقلاب احضار شد . نامبرده از سال 1363 تا کنون به علت فعاليت در جبهه ملی ممنوع الخروج می باشد . ( ياس نو 14/2/82 )

 

17  -   سيد علی اکبر موسوی خوئينی ، نماينده تهران در مجلس ، به شعبه 1410 مجتمع قضايی ويژه کارکنان دولت احضار شد. اتهام وی پيگيری زندانهای مخفی سپاه پاسداران می باشد. شاکی نامبرده اداره بازرسی ستاد مشترک سپاه پاسداران است . ( خبرگزاری فارس 3/2/82 )

 

18  -  عليرضا علوی تبار از گردانندگان سايت امروز به شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران احضار شد . گفتنی است که نامبرده بعد از 43 روز تأخير برگه احضاريه خودرا دريافت کرده است . ( ايسنا 13/2/82 )

 

19 - امير فرشاد ابراهيمی توسط مأموران امنيتی لباس شخصی پس از ضرب و شتم شديد به مدت 48 ساعت بازداشت گرديد . ( اميرکبير 26/3/1382 )  وی بعد از درج مقاله ای تحت عنوان " جنبش فاشيستی ذوب در ولايت " توسط مأموران امنيتی مورد تهديد واقع شد .

امير فرشاد ابراهيمی به علت سخنرانی در تريبون آزاد دانشگاه ادبيات در رابطه با وقايع کوی دانشگاه در 18تير 78  توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به پانزده ماه زندان محکوم گرديد . او دوباره احضار شد امير فرشاد ابراهيمي، متهم پرونده نوارسازان ضمن اعلام خبر احضار خود به دادگاه انقلاب، از رسيدگي نشدن به شكايتش از عباسعلي عليزاده و روح‏الله حسينيان در دادگاه ويژه روحانيت انتقاد كرد.

 

20  -  گوهر خيرانديش بازيگر باسابقه تآتر و سينما به جرم بوسيدن يک بازيگر جوان هنگام اهدای جايزه ، بر اساس قانون مجازات اسلامی به 74 ضربه شلاق تعليقی محکوم شد.( ياس نو 2/2/82 )

 

21  -  مليحه مغازه ای مترجم کتاب " زنان پرده نشين و نخبگان جوشن پوش" نوشته فاطمه مرنيسی به اتهام توهين به مقدسات توسط شعبه 1411 به رياست قاضی اسلامی در مجتمع قضايی جرائم کارکنان دولت محاکمه شد.( روزنامه اعتماد )

 

22  -  مجيد صيادی مدير کل اداره کتاب وزارت ارشاد به علت صدور مجوز برای انتشار کتابهای " زنان پرده نشين و نخبگان جوشن پوش " و " زنان موسيقی " به اتهام توهين به مقدسات در شعبه 1411 به رياست قاضی اسلامی محاکمه گرديد. ( روزنامه اعتماد )

 

23  -  توکا ملکی نويسنده کتاب " زنان موسيقی " و بنفشه سام گيس روزنامه نگار معرف کتاب ياد شده در روزنامه ايران به اتهام توهين به مقدسات در شعبه 1411 به رياست قاضی اسلامی محاکمه شدند. ( روزنامه اعتماد )

 

24  -  سعيد محمدی يزدی ، دبير سابق شورای صنفی دانشجويان دانشگاه علم وصنعت تهران به علت اعتراض به ناکارآمدی مديريت دانشگاه به کميته انضباطی وزارت علوم فرا خوانده شد . ( اميرکبير 3/3/1382 )

 

25  -  نيروهای انتظامی با شکستن شيشه های اتوبوس حامل 105 دانشجوی دانشگاه تربيت معلم سبزوار ، آنها را بازداشت کرده و در مکان نامعلومی مورد بازجوئی قرار دادند . نيروهای امنيتی با اخذ تعهد از دانشجويان آنان را آزاد کردند ولی چهار نفر از دانشجويان بنامهای ميثم امانی دبير انجمن اسلامی دانشجويان ، پوريان برايتان عضو شورای مرکزی انجمن ، علی صارمی و هادی مريخ را زندانی کردند . ( امير کبير 31/3/1382 ) 

 

26  -  سعيد اردشيری ، رضا ميلان و حسين خداياری از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه کرمان به دادگاه انقلاب احضار شدند . اتهامات اين دانشجويان عبارت است از : نشراکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی ، توهين به مقامات بلند پايه نظام و مقام رهبری و تبليغ عليه نظام . (اميرکبير 12/3/1382 )

 

27  -   مصطفی خسروی و روح الله روحانی از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند . ( ايلنا 31/3/1382 )

 

28  -  در پی اعتراضات دانشجويان دانشگاه بهشتی ، 55 نفر از آنان به دادگاه انقلاب احضار شدند . 47 نفر از آنها پسر و 8 نفر دختر هستند. اسامی برخی از آنها عبارت است از آقايان: شهرام روحی ، کورش جعفری ، جواد رضائی و خانمها : فاطمه بلبل پور ، بک جوانی و شکرائی . ( ايلنا 31/3/1382)

 

29  -  علی معلم منتقد سينمائی و اميد روحانی منتقد سينمائی به مجتمع قضائی خمينی احضار شدند . ( رويداد 3/3/1382 )

 

30  -  علی قنبری نماينده اردل و فارسان ، به خاطر سخنرانی در خرداد 1380 که در آن خواستار کناره گيری بسيج از مسائل سياسی در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوری شده بود ، به علت شکايت فرمانده بسيج استان فارس به شعبه 1410  احضار شد . ( رويداد 7/3/1382 )

 

31- عمادالدين باقی روزنامه نگار ی که پس از تحمل 3 سال زندان با قيد وثيقه آزاد گرديد بار ديگر به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و اهانت به رهبری توسط شعبه 6 دادگاه انقلاب احضار و تفهيم اتهام شد. عمادالدين باقی نويسنده پيگير پرونده قتل های زنجيره ای به وزارت اطلاعات احضار شد . به نامبرده تذکر داده شده که طبق مصوبه شورای عالی امنيت ملی در اسفند 1381 افراد معروف و متنفذ غير دولتی در مطبوعات و احزاب و دانشگاه ها حق مصاحبه با راديوهای فردا ، آمريکا و اسرائيل را ندارند . ( خبرگزاری ايلنا 16/3/1382 )

 

 

32 -  سعيد اردشيرى، رضا ميلان و حسين خدايارى كه ديماه گذشته در اداره اطلاعات كرمان مورد بازجويى قرار گرفته بودند در 11 خرداد به دادگاه انقلاب كرمان احضار شدند همشهرى (18 خرداد 82 )

 

33 - 21خرداد 82، محسن صادقى نور، عضو جبهه دموكراتيك ايران به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد.

 

34 -  مرضيه صميمى عضو شوراى مركزى انجمن باهنر نيز صبح امروز 21 خرداد  به اداره اطلاعات احضار شده اند .

 

35 - همشهرى (18 خرداد 82) خبر مى‏دهد كه پرونده كورش صحتى و امير عباس فخرآور، از متهمان پرونده كوى دانشگاه براى بررسى مجدد به ديوان عالى كشور رفته است.

 

36 - احضار دكتر يزدى 9 تير 82: ابراهيم يزدى به دادگاه انقلاب احضار شد. هنوز از علت احضار وى اطلاعى در دست نيست. وى آخرين بار در اسفند سال گذشته احضار و مورد بازجويى قرار گرفته بود.

 

37 - تاج‏زاده احضار شد

 

38 - نيك آهنگ كوثر (كاريكاتوريست) احضار شد. وى هم‏اكنون در كانادا است و آثار خود را در آنجا به نمايش گذاشته است.

 

39- دو تن از دانشجويان دانشگاه اميركبير و اعضاى سابق انجمن اسلامى دانشجويان اين دانشگاه (على فرخى و اميرحسين بلالى) به اتهام توهين به مقامات از سوى دادستانى تهران احضار شدند.

 

40 - حسن صادقى دبير انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اصفهان و عبدالامير اميريان از اعضاى شوراى مركزى اين انجمن در پى نشست غير رسمى اعضاى شوراى عمومى دفتر تحكيم در اصفهان حكم احضاريه‏اى از سوى دادگاه انقلاب اصفهان دريافت كرده‏اند. ميثم گلستانى، عضو ديگر انجمن اسلامى نيز به دليل مطالب نشريه دانشجويى احضار شده است.

 

 

احضار شدگان به اداره اماكن و دادگاههاي ويزه‏:

 

1    -  رئوف طاهري عضو حزب مشاركت.

2    -  رمضان حاج مشهدي وكيل دادكستري.

3    -  دكتر محمد علي داد خواه وكيل اعضاي نهضت آزادي.

4    -  شكر اله شكري مدير مسئول هفته نامه طبرستان سبز.

5    -  محسن موسوي تبريزي عضو مجلس خبركان.

6    -  نركس محمدي از ملي مذهبي ها به خاطر مصاحبه با راديوهاي فارسي زبان بين المللي.

7  -  بهروز قريب پور كاركردان تاتر و مدير خانه هنرمندان ايران.

8  -  بهرام بيضايي نويسنده و كاركردان.

9  -  نوشابه اميري روزنامه  نگار عضو سردبيري نشريه توقيف شده كزارش فيلم.

10 -  هوشنك اسدي روزنامه نكار.

11  -  يونس شكرخواه استاد دانشكاه  و روزنامه نكار.

12  -  ايدين اغداشلو نقاش.

13  -  محمد بلوري روزنامه نكار و زنداني سياسي سابق‏

14  -  كاوه كلستان عكاس.

15  -  دكتر اميد روحاني روزنامه نكار هنربيشه و بزشك.

16  -  نعمت جهانبانويي مدير سابق مجله فردوسي.

17 -  فرهاد بهبهاني  بخاطر امضاي نامه 90 نفري.

18  -  معصومه سيحون مدير كالري سيحون .

19 -  احمد بشيري وكيل داد كستري از وكلاي قتلهاي زنجيره اي.

20  -  دكتر داريوش شايكان نويسنده.

21  -  زكي اسكويي مسئول نشريه دانشجويي قلم‏

 

22  -  پنجشنبه 8 اسفند  1381  روز گذشته و در آخرين روز از حضور هيئت تحقيق حقوق بشر سازمان ملل در تهران، يك وكيل ديگر دادگسترى به  دادگاه احضار شد. به گزارش خبرگزارى  جمهورى  اسلامى ، سيد محمود كاشانى  عضو هيئت مديره كانون وكلا توسط مجتمع قضايى  جرايم كاركنان به دادگاه احضار گرديد. وى  نسبت به اتهام خود اظهار بى  اطلاعى  كرد. احضار اين وكيل به دادگاههاى  جمهورى  اسلامى  در روز جشن پنجاه و يكمين سالگرد استقلال كانون وكلاى   دادگسترى  و روز وكيل مدافع صورت ميگيرد.

 

 

باز جوئی یا ضرب و شتم :

 

1  -  محمد هادی شجاعی دانشجوی مهندس کشاورزی , خبر نگار خبر گزاری دانشجويان ايران ( ايسنا ) در شهرستان جيرفت از توابع استان کرمان هنگام خروج از دانشگاه توسط 3 نفر چماقدار نقاب پوش مورد ضرب وشتم قرار گرفت .

 

2  - پيام فضلي نژاد نويسنده و روزنامه نگاري که در رابطه با پيگيري اخبار مربوط به دستگيري خبرنگاران سينمائي فعال بود ، در تهران توسط افراد به اصطلاح ناشناس مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت . اين افراد پس از به سرقت بردن وسائل شخصي نامبرده از داخل اتومبيل يک پيغام با مضمون " اين نشانه اوليه است " از خود برجاي گذاشتند .

 

 

5  - معصومه علي نژاد خبرنگار پارلماني روزنامه " همبستگي " به علت درج مطلبي تحت عنوان " لباس شخصي ها در خدمت پالايش نظام " و افشاي رابطه لباس شخصي ها با سپاه پاسداران و بسيج به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي در شعبه 1410 محاکمه شد . شاکي اين پرونده ستاد کل نيروهاي مسلح مي باشد .

 

6  -  بر اساس حکم هيئت نظارت دانشگاه بوعلی سينای همدان انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه به دليل برگزاری رفراندوم دانشجويی يک ماه از فعاليت منع شدند . ( خبرگزاری کار ايران 30/2/82 )

 

7  -  عطا مرادی دانشجوی حقوق دانشگاه تهران , روزنامه نگار و از اعضای موسس " اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران " به دادگاه انقلاب احضار شد.( اطلاعيه صادره از سوی اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان 17/2/82 )

 

8  -  حميدرضا ايلخاني  دانشجوی دانشگاه آزاد تبريز و خبرنگار روزنامه " مردم سالاری " در تبريز در سالن آمفی تئاتر دانشگاه توسط عوامل رئيس دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت .

9  -  علاوه بر نامبرده آيدين مولازاده دبير انجمن اسلامی دانشگاه آزاد و زنوزی دبير تشکل کانون وحدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

 

10  -  سيد محمد سيف زاده وکيل دادگستری توسط دادگاه تجديد نظر در تهران به 100000 تومان جريمه نقدی محکوم شد .

 

11  -  در تجمع اعتراضی معلمان در مشهد نيروهای انتظامی آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند که تعدادی از آنها مجروح شدند. آقای محمد فتح الهی معلم مدرسه راهنمايی " گلکار " مشهد از جمله مجروحينی بود که به بيمارستان منتقل گرديد .( بنقل از راديو فردا در مصاحبه با محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار ) . همچنين معلمان شهرهای تهران ، اروميه و کرج در اعتراض به مشکلات صنفی دست به تحصن زدند . ( ياس نو 17/2/82 )

 

12  -  سيد سلمان ميرطالبی عضو کميته بحران و از دانشجويان متحصن در دانشگاه يزد توسط دو چماقدار عضو انجمن اسلامی دانشگاه با زنجير مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مجروح شد . (ايسنا 13/3/1382 )

 

13  -  علی رضا خوشبخت ، محسن خسروی و يحيی صفی آريان از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينای همدان پس از اتمام حرکت اعتراضی دانشجويان در هنگام مراجعات به منزل توسط ماموران امنيتی لباس شخصی موتور سوار مضروب شدند. (امير کبير 26/3/1382)

 

14  -  600 نفر از ماموران امنيتی لباس شخصی در ساعت 2 بامداد با چاقو و قمه به خوابگاه دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائی حمله کردند در اين يورش تعداد زيادی از دانشجويان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بيش از 70 نفر از دانشجويان با چاقو و قمه مجروح گشته و به بيمارستان شريعتی منتقل شدند. تعدادی از دانشجويان ناپديد شده و تمام درهای خوابگاه را شکستند و عده ای از دانشجويان را از طبقه بالا خوابگاه به پائين پرتاب کردند. ( خبرگزاری ايلنا 25/3/1382)

 

14  -  علی صادقی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه خواجه نصير با کپسول آتش نشانی توسط مأموران حراست دانشگاه مورد حمله قرار گرفت و چشم راست نامبرده به شدت آسيب ديد. ( امير کبير 26/3/1382)

 

15  -  ابوالفضل فاتح مدير خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) توسط ماموران نيروهای انتظامی در کوی دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. وی در اين حمله به شدت از ناحيه سر ، پا و صورت مجروح شد علاوه بر نامبرده چند تن ديگر از خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری های ايسنا و کار توسط ماموران امنيتی لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ( خبرگزاری ايلنا 25/3/1382)

 

16  -  عبدالرحمان نادری عضو شورای مرکزی و علی رجبی عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار توسط موتورسواران نيروهای حزب الله و بسيج مورد ضرب و شتم و تهديد قرار گرفتند. ( امير کبير 29/3/1382 )

 

17  -  سيد علی صالحی شاعر ، عضو کانون نويسندگان ايران توسط واحد عمليات مستقر در مجتمع قضائی خمينی مورد بازجويی قرار گرفت . بازجويی ها در رابطه با فعاليت های کانون نويسندگان بوده است . به نامبرده اعلام کرده اند که حق مصاحبه با رسانه های گروهی را ندارد . ( ايسنا 4/3/1382

 

18  -   محمد کيانوش راد نماينده اهواز در مجلس شورای اسلامی توسط انصار حزب الله در شهرستان مسجد سليمان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحيه سر و سينه مصدوم شد .

 

 

19  -  غلامرضا انصاری استاندار مازندران و يکی از همراهانش در شهرستان بابلسر مورد هجوم 150 از افراد انصار حزب الله قرارگرفته و مضروب شدند . نيروهای انصار به چوب ، چماق و قمه مسلح بودند و نيروهای انتظامی ناظر حمله اين نيروها بودند . ( رويداد 20/3/1382 )     

 

20 - جنبش مستقل دانشجويى ايران در 19 خرداد خبر داد در زندان قصر، سوء قصدى به جان امير عباس فخرآور انجام گرفت. يكى از جانيان محكوم به اعدام، بطور ناگهانى وبى دليل، به امير عباس فخرآور كه تنها زندانى سياسى آن زندان مى‏باشد، حمله ور شد. ابتدا وى را تهديد به مرگ كرد و سپس با دشنه به وى حمله ور شد. در نتيجه  او مجروح گشته و  گوش و بينى  وی شكسته است.

 

21 - سينه سخنگوى  جبهه دمكراتيك ايران زير شكنجه خورد شد: دكتر فرزاد حميدى، سخنگوى جبهه دمكراتيك ايران، كه در ارتباط با تظاهرات اخير دانشجويى دستگير شده بود، زير شكنجه‏هاى  شديد عمال رژيم قرار گرفته و قفسه سينه زير ضربات شكنجه گران خورد شده و تعداد زيادى از دنده هايش شكسته شده‏اند.

 

22 - انصافعلى هدايت روزنامه نگار مستقل‏نامه افشاگرانه‏اى به محمد خاتمى نوشته است و در آن به شرح ظلمها و ضرب و شتمهايى كه بر وى روا رفته بطور تفصيلى پرداخته است. وى در اين نامه خاطر نشان ميكند كه درخرداد امسال، توسط لباس شخصى هاى تبريز پس از ضرب و شتم، به بازداشتگاه اطلاعات نيروى انتظامى منتقل شده و در جريان دستگيرى و انتقال وى  به بازداشتگاه لباس شخصى‏ها بيش از 300 ضربه لگد و مشت به وى زدند و  فحش هاى بسيار ركيكى به وى، مادرش  و همسرش دادند...

اولين كسى كه به نيمكت رسيد و با مشت و لگد به جان من افتاد، رئيس اداره اماكن نيروى انتظامى، آقاى ايمان نژاد بود. هدايت، خطاب به خاتمى، مى‏نويسد: عاليجناب! بايد عذر مرا بپذيريد، اگر قلم من گاهى (در ميان سطرها) به فحش و لجن آلوده مى‏شود. چون اگر فقط يك "دوه ديزى"(زانو) به خايه هاى شما زده مى‏شد و آتش از چشمان شما فوران مى‏كرد، ديگر آرام و اصلاح طلبانه نشسته و به بى ادبى قلم من نيشخند نمى‏زديد و صد البته براى انجام اصلاحات عميق در سازمان هاى زير نظر قوه مجريه همت مى‏گذاشتيد.

 

 

خود سوزيها :

 

1 -  فاجعه در شيراز  كه پنج دختر جوان در اثر خودسوزى كشته شدند: 

1 -   نرگس  دخترى كه، در پى مشاجره خانوادگى اقدام به خودسوزى كرده‏بود، علت خود سوزى را مخالفت

       پدرش  با رفتن او به سر كار ذكر كرد. وى به‏دليل 95 درصد سوختگى‏در بيمارستان جان‏باخت.

2-  مريم‏17 ساله با 73 درصد سوختگى،

3-     فهيمه 15 ساله با 100 درصد سوختگى،

4-     گلرخ 14 ساله با 67 درصد سوختگى و

5-     زهره 14 ساله با 90 درصد سوختگى از ديگر مصدومينى بودند كه قبل‏از مرگ علت خودسوزى را تعصبات خانوادگى، درگيرى‏ها و كتك‏خوردن توسط آنها ذكر كردند.

2   -  زنى 23 ساله، بنام فاطمه احمدى، اهل روستاى شال بخش آوج شهرستان بوئين زهرا، به دليل اعتياد شوهرش، با داشتن يك فرزند 3 ساله، دست به خودسوزى زد و جان سپرد. او پانزدهمين زن در روستاى شال است كه خود سوزى كرده‏است.

3  -  در ميدان آزادى كرمان، زنى كه از آزار شوهرش رنج مى‏برد، بدنبال ازدواج دوم شوهرش، خود را سوزاند.

4  -  در جعفرآباد كرمانشاه، زن 27 ساله‏اى، به دليل اعتياد شوهر و قاچاق مواد مخدر توسط او، خود را آتش زد. او مادريك  دختر و يك پسر بود.

5 -  دكتر بشارتى، رئيس بيمارستان سوختگى قطب الدين شيرازى مى‏گويد: در يك ماه اخير، 48 زن كه خود سوزى كرده‏بودند، به اين بيمارستان آورده شدند. تنها حدود 5 درصد آنها زنده  یعنی 3 نفر زنده و 45 نفر جان خود را از دست دادند.

6   -   دكتر رضا طيبى، سر پرست بخش سوختگى بيمارستان  خمينى گفته‏است: دخترى را با 67 درصد سوختگى به اين بخش آوردند،  سال پيش، خواهر او را با 90 درصد سوختگى آورده بودند. علت خودسوزى اولى، به زور، به ازدواج مردى معتاد درآوردنش بود. پس از مرگ او، خواهر را مجبور مى‏كنند به ازدواج همان مرد درآيد و او نيز خود را مى‏سوزاند.

7  -  على چشمه، مسئول بخش سوختگى بيمارستان مصطفى خمينى ايلام مى‏گويد: ماهانه بطور متوسط  10 مورد خودكشى داريم كه 6 يا 7 مورد آن دخترانى هستند كه خودسوزى مى‏كنند.

8   -  روزنامه ايران (23 دى) گزارش مى‏كند كه زهرا شيبانى نژاد، دختر 13 ساله ايست كه بخاطر آزار و اذيت نامادرى، خود را آتش زده‏است،   چون نمى‏توانسته‏اند هزينه درمان او را بپردازند، او را به مردى 68 ساله شوهر داده‏اند تا او هزينه معا لجه دختر را بپردازد.

 

 

قتلهای زنجیره ای کرمان

 

دادگستری کرمان اعلام کرد رسیدگی به اتهامات قاتلان خود سر کرمان غیر علتی بر گزار میگردد

 

دادگستري كرمان اعلام كرد كه دادگاه رسيدگي به اتهامات شش نفري كه پنج مرد و زن كرماني را براي پاكسازي شهر از افراد فاسد به قتل رسانده‌اند، غيرعلني برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دو هفته پيش اعلام شده بود كه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان اين پرونده، به طور علني و با حضور خبرنگاران برگزار مي‌شود.

پيش از اين سردار جوركش، فرمانده‌ي نيروي انتظامي كرمان كه خواهان مناظره با رييس دادگستري کرمان شده بود اعلام كرد: رسيدگي به اتهامات قاتلان خودسر كرمان، غيرعلني برگزار مي‌شود 

 

 قاتلان این جنایت  در آخرين اقدام خود، زوج جواني را پس از دستگيري، به بهانه‌ي امر به معروف و نهي از منكر، به حومه‌ي شهر برده و پس از بازجويي،   استخاره و اقدام به قتل كرده  و اجساد آن‌ها را در جاده‌هاي اطراف كرمان رها كردند.

 

در موارد قبلی نيز پس از شناسايي سوژه مورد نظرشان،  به عنوان مفسدفی الارض  اقدام به قتل آنان مي‌كردند.

 

سردار جوركش، فرمانده‌ي نيروي انتظامي كرمان در روزهاي اول پيگيري ماجرا در مورد قتل‌هاي اخير كرمان سخناني را در مطبوعات مطرح كرده و دادگستري كرمان نسبت به اين سخنان واكنش نشان داده بود.

وي در آخرين مصاحبه‌ي خود با خبرنگاران گفته بود كه از ابتدا مي‌دانستم با دشواري‌هايي در جريان پيگيري پرونده روبرو  مي‌شوم و از سردار قاليباف خواستم که از نيروي انتظامي كرمان در هنگام پيگيري حمايت كند

در روز توديع سردارجوركش، سردار قاليباف حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشد و سردار جوركش گفت كه بهتر است مباحث جديدي در مورد اتفاقات اخير مطرح نشود.

 

 

كشف يك گور دسته جمعى:

 

كشف يك گور دسته جمعى  در سنندج: سايت اخبار روز نوشت: به گزارش منابع خبرى اپوزيسيون، يك گور دسته جمعى متعلق به زندانيان سياسى در شهر سنندج كشف شده است. اين گور دسته جمعى به دنبال حفارى  در بخشى از زمين‏هاى تحت تصرف دادگاه انقلاب اسلامى شهر سنندج كشف شده است. بنا به گزارش  كارگران و رانندگان بولدوزورها در حين كندن زمين با انبوهى از اجساد تيرباران شده و اعدام شدگان سياسى روبرو شده‏اند. اجساد با لباس و كفش بلافاصله بعد از اعدام در اين گور دسته جمعى دفن شده بودند. تعداد اجساد بين 100 تا 150 نفر برآورده شده است.

 

شاهرودی و 6 میلیون پرونده متراکم:

 

به گفته هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه در سال حدود 5 تا 6 ميليون پرونده به دادگاه های کشور ارجاع می شود و نظير تراکم پرونده در دادگستری ايران ، در هيچ کشور ديگری مشاهده نمی شود . (ايسنا 6/3/1382)

 

 

گزارش كميسيون اصل 90 در باره تجاوزهاى قوه قضائيه به حقوق بشر

 

    بازگشت به نامه شماره 2374- ق مورخ 81/8/5 موضوع گزارش از عملكرد دستگاه‏هاى مختلف و در اجراى بند 6 ماده 33 آيين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى، بدينوسيله خلاصه‏اى از تعداد شكايات واصله از طرز كار دستگاه‏ها، مكاتبات انجام شده با آنها و ميزان عدم پاسخ‏گويى دستگاهها به كميسيون در مهلت قانونى و نيز نواقصى كه از لابلاى شكايات و بررسيهاى انجام شده توسط كميسيون مشاهده شده، به استحضار مى‏رسد.

   به طور كلى بايد گفت نواقص و ايرادات ذيل به طور عام در كار دستگاههاى اجرائى، قضايى و مجلس شوراى اسلامى قابل مشاهده است و انشاءالله با رفع آنها زمينه‏هاى ايجاد دولت كريمه فراهم آيد:

 الف - (دستگاه قضايى) قوه قضاييه:

     از ابتداى دوره تاكنون بيش از 8100 فقره شكوائيه از عملكرد دستگاه قضايى به كميسيون واصل كه حدود 3200 فقره از آنها شكايت از طرز كار تشخيص كه براى پيگيرى آنها حدود 1500 مكاتبه با مراجع قضايى صورت گرفته كه بيش از يك سوم آنها با عدم پاسخ دستگاههاى قضايى در مهلت مقرر قانونى مواجه و براى حداقل 350 پرونده دو پيروى يا بيشتر صادر شده است. آنچه با بررسى و ملاحظه محتويات پرونده‏ها از طرز كار دستگاه قضايى بيشتر مشهود است و در سه گزارش كه از تريبون مجلس شوراى اسلامى به سمع نمايندگان محترم و ملت شريف ايران رسيده است، به طور خلاصه مى‏توان به موارد ذيل اشاره كرد:

 1 - عدم پاسخ كافى به مكاتبات مراجع قانونى‏

 2 - عدم اجازه قوه قضاييه به كميسيون در رسيدگى مستقيم پرونده‏ها و در دسترس قرار ندادن آنها

 3 - عدم اجازه ملاقات با متهمين و زندانيانى كه به اين كميسيون شكايت كرده‏اند و طبق نص قانون اختيارات كميسيون اصل نود لزوماً بايد همه سازمانها و ارگانها و من جمله قوه قضاييه در اين جهت همكارى نمايند.

 4 - بازداشت موقت افراد بدون رعايت مفاد بند «د» ماده 32 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى‏

 5 - عدم رعايت مقررات آيين دادرسى‏

 6 - بازداشت طولانى افراد

 7 - نگهدارى در سلول انفرادى‏

 8 - اطاله تحقيقات قضايى‏

 9 - عدم ارائه دادنامه به محكوم عليه‏

 10 - نحوه احضار و بازجويى‏

 11 - عدم رعايت قانون مطبوعات‏

 12 - عدم رعايت اصول 32، 37، 38 و 39 قانون اساسى‏

 13 - عدم رعايت قوانين مربوط به تامين و مصونيت شغلى وكلا

 14 - اطاله دادرسى‏

 15- تجديد وقتهاى مكرر


 

عفو بین الملل اعلان کرد

وضعیت حقوق بشر در ایران بمیزان قابل توجهی بد تر شده است

 

بنا به گزارش منتشره از طرف سازمان عفو بين الملل وضعيت حقوق بشر در ايران به ميزان قابل توجهی بدتر شده و بر تنشهای سياسی و اجتماعی داخل ايران افزوده است. عفو بين الملل در گزارش سالانه خود می نويسد که ده ها زندانی سياسی دستگير شده و گروهی ديگر هم از قبل بدون محاکمه يا پس از انجام محاکمات نا عادلانه در حبسهای بلند مدت قرار داشته اند. و برخی از آنان به وکيل يا اعضای خانواده خود دسترسی ندارند. در اين گزارش همچنين آمده است، آزادی بيان در ايران توسط قوه قضائيه محدود ميشود و ده ها نفر از روزنامه نگاران و روشنفکران بازداشت شده اند. طبق گزارش عفو بين الملل دست کم 113 نفر از جمله زندانيانی که به حبس های بلند مدت محکوم شده بودند، در سال 2002 اعدام شده اند. و بسياری از اين اعدامها در ملاء عام صورت گرفته و بعضی از آنها از طريق سنگسار بوده است. اين سازمان مِی افزايد قوه قضائيه ايران در پاسخ به انتقادهای سياسی و اجتماعی آزادی بيان را به طور فزايده ای محدود کرده است. از جمله دستگيری های خود سرانه ، تحت پيگرد قرار دادن دانشجويان ، نويسندگان ، استادان دانشگاه ، نمايندگان مجلس و اصلاح طلبان برجسته با انگيزه سياسی و تعطيل کردن نشريات اصلاح طلب. محاکمه های ناعادلانه به ويژه در مورد اين افراد و همچنين شکنجه و اخذ اعترافات تلويزيونی هنوز گزارش ميشود و قوه قضائيه از مجازات مرگ و شلاق در مورد پرونده های مربوط به آزادی بيان استفاده کرده است. (بی بی سی  7/3/1382)